Ungdomens kulturmönstring (UKM)

Motion 1998/99:Kr507 av Per Lager m.fl. (mp)

av Per Lager m.fl. (mp)
Vad är Ungdomens
kulturmönstring?
Ungdomens kulturmönstring (UKM) är ett forum för unga
aktörer (13-20 år) som vill uttrycka sina tankar och känslor
om livet, verkligheten och framtiden genom musik, dans,
drama, bildkonst, snilleblixtar, foto, film, dikt, skrotskulptur,
keramik, hambo, step, dragspel, slöjd, diabild, serenad,
etsning, modeller och mycket mer i en skön och nyskapande
blandning. UKM öppnar nya spännande vägar till vänskap,
självtillit och insyn i kulturarbetarens professionella värld.
UKM skall vara årligen återkommande och ske från
kommun-, över länsnivå, till nations- och nordisk mönstring.
Sedan 1997 samarbetar Statens kulturråd med fem "pilotlän"
- Jämtlands, Västernorrlands, Värmlands, Bohus (numera
del av Västra Götalands) och Kalmar län - för att utveckla
kulturmönstringen i Sverige.
Det är ingen tävling - men ett möte
och en fortsättning
Man kan inte tävla i konst och kultur. Tanken är ändå att en
professionell jury samt en stor publik av ungdomar på olika
sätt skall uppmuntra nyskapandet. I UKM får alla unga
möjlighet att visa sitt eget skapande och många blir sedan
inbjudna till mönstringarna på högre nivåer. Alla som deltar
får bekräftelser och uppmuntran/återkoppling både skriftligt
och muntligt. Mötet i sig är en stor del av belöningen och i
det ligger också ofta en spännande och rolig fortsättning.
1998 ett genombrottsår i Sverige
Kulturmönstringen som idé hämtades från Norge och
Jämtland blev det första försökslänet. 1995 började man med
några få kommuner. 1998 blev något av ett genombrottsår i
Sverige. Från lokala mönstringar inbjöds ungdomar till flera
länsmönstringar för att sedan, 18-20 september, fortsätta till
en landsmönstring i Östersund.
1997 hölls den första nordiska kulturmönstringen i Trondheim i Norge.
Nästa år, 1999, har turen kommit till Borgå i Finland, "Kultur på tvärs", och
år 2001 skall Sverige vara värd för "Ung i Norden".
UKM har, förutom av Statens kulturråd, också sanktionerats av olika
landsting, Nordiska ministerrådet m.fl. och ingår i "Kultur i hela landets"
ungdomssatsning.
Stöd för en fortsättning
För att UKM skall kunna etableras och utvecklas vidare
behövs mer uppmärksamhet, mer av nationellt erkännande
och någon form av fortlöpande ekonomiskt stöd. Unga
människors möjligheter att ge uttryck för tankar och känslor
är grundläggande i en demokrati och ett väl fungerande
mångkulturellt samhälle - med utrymme för djupare
förståelse, medmänsklighet och solidaritet. Hittills har
arbetet skett med många frivilliga insatser. Kommunernas
fritidspersonal, kulturarbetare, föräldrar m.fl. har gjort stora
insatser för att hjälpa ungdomarna att kunna visa fram sina
konster och färdigheter. Den här verksamheten är också en
betydelsefull motkraft till håglösheten, utanförskapet och
andra samhällsfrånvända tendenser bland ungdomen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av lämpliga former för utökat och fortlöpande stöd till
Ungdomens kulturmönstring.

Stockholm den 27 oktober 1998
Per Lager (mp)
Ewa Larsson (mp)

Kia Andreasson (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)