Universitetsutbildning med inriktning mot offentlig upphandling

Motion 2016/17:1574 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om universitetsutbildning med inriktning mot offentlig upphandling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Marknaden för offentlig upphandling uppgår till över 600 miljarder kronor årligen och det vilar ett tydligt ansvar på kommuner, landsting och andra upphandlande myndigheter att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa möjliga sätt. För den enskilda myndigheten handlar det om att balansera värden som kostnadseffektivitet och kvalitet med diverse andra strategiska mål som exempelvis social och miljömässig hållbarhet.

Det finns redan idag mycket kunskap och yrkeserfarenhet inom upphandlingsområdet men givet både upphandlingsmarknadens omfattning och behovet av att på bred front ytterligare förstärka upphandlingskompetensen hos många myndigheter, så finns det god anledning att se över hur fler kan skaffa sig utbildning inom upphandlingsområdet. Det gäller särskilt i takt med att tjänsterna blir mer komplicerad och kraven ökar. Det finns redan idag kortare kurser som vänder sig till personer inom ramen för yrkesrollen offentligupphandlare.

Dock kan det därutöver finnas behov av att erbjuda djupare specialistkunskaper på området. Därför bör regeringen se över om utbildning inom upphandlingsområdet kan ingå som en specialinriktning inom existerande universitets- eller högskoleutbildningar eller som akademiska påbyggnadskurser för yrkesverksamma inom området.

Det skulle också kunna locka fler bland exempelvis de som är eller studerar till civilekonom, jurist, samhällsvetare eller civilingenjör att välja en karriärväg inom upphandlingsområdet. Personer som genomgått en kvalificerad akademisk utbildning med inriktning mot upphandling skulle sannolikt vara hett efterfrågade av såväl upphandlande myndigheter som företag som vill bli mer konkurrenskraftiga på denna marknad.

Regeringen bör därför se över möjligheten att, enligt ovan, införa upphandling som en specialinriktning inom för området relevanta högskoleutbildningar.

Maria Plass (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)