UO 19, Regional utveckling

Motion 2003/04:N370 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

av Åsa Torstensson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 19 Regional utveckling enligt följande uppställning:

Anslag (tkr)

Regeringens förslag

Anslagsförändring

33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder

1 514 835

+492 000

Nytt anslag: Regionalt och lokalt utvecklingsarbete

+100 000 +100 000 +100 000 +100 000 +100 000

Summa för utgiftsområdet

3 106 447 

+592 000 +592 000 +592 000

Anslagsberäkning

Den regionala utvecklingen är avhängig en omfördelning av makt. Makten över resurser och beslut. I enlighet med federalismens principer menar Centerpartiet att lokala och regionala organ har ett betydligt bättre beslutsunderlag än centrala myndigheter, och samtidigt kan uppnå större effektivitet, när det gäller att ta beslut rörande lokala och regionala frågor. Regionalpolitiken har traditionellt kännetecknats av omfattande program för omflyttningar av pengar, centralstyrda direktiv och massiva myndighetsstrukturer för att behandla processen. Centerpartiet vill bryta ner ineffektiva myndighetsstrukturer, eliminera skadlig centralstryning och förenkla de regionala finansieringsprogrammen. Direktvalda regionala organ bör ansvara för de medel som anslås under 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder.

Den satsning Centerpartiet gör under anslag 33:1 à 492 miljoner kronor vill vi fördela enligt nedan:

Program för utveckling av alternativa drivmedel ur spannmål och skogsråvara

142 milj kr

Program för utveckling av landsbygdsturism

100 milj kr

Program för utveckling av småskalig livsmedelsproduktion

75 milj kr

Program för utveckling av fiskerinäringen

75 milj kr

Resurscenter/affärsrådgivning specialinriktad för kvinnor

50 milj kr

Utvecklingsinsatser för invandrares företagande

50 milj kr

Majoriteten av den regionala utvecklingen skapas dock inom de tusentals frivilliga utvecklingsgrupper som finns i vårt land. För att frigöra medel för dessa utvecklingsgrupper vill Centerpartiet tillföra ytterligare resurser till utvecklingsarbetet, fördelat i två delar – en regional del och en del lokala utvecklingspengar. I ett första steg tillförs 100 miljoner kronor till det lokala utvecklingsarbetet (se nytt anslag i tabellen ovan).

På sikt bör 600 miljoner kronor frigöras för detta. Dessa resurser ska delas upp i två delar: en regional pott, som betalas ut då regionala myndigheter, näringsliv och ideell sektor (t.ex. föreningsråd eller byalag) tecknat ett utvecklingsavtal som också reglerar hur resurserna ska användas. Dessutom behövs lokala utvecklingspengar, som betalas ut genom regionmyndigheter eller kommuner direkt till lokalt utvecklingsarbete, som byalag eller liknande. Utvecklingspengen kan även användas som medfinansiering i olika typer av EU-projekt som de lokala utvecklingsgrupperna initierar. En översyn av hur det regionalpolitiska stödet fungerar och betalas ut bör kunna leda till att rejäla resurser frigörs för regionala och lokala utvecklingsresurser.

Stockholm den 6 oktober 2003

Åsa Torstensson (c)

Håkan Larsson (c)

Sven Bergström (c)

Rigmor Stenmark (c)

Roger Tiefensee (c)

Lena Ek (c)

Jörgen Johansson (c)

Anders Larsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)