Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Motion 2004/05:MJ525 av Jan Andersson m.fl. (c)

av Jan Andersson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen beslutar att uppta ett nytt anslag för Centrala försöksdjursnämnden.

  2. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar enligt följande uppställning:

Anslag, tkr

Regeringens förslag

Anslags-
förändring

41:2 Insatser för skogsbruket

221

+5

42:4 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

125

+0

42:5 Ersättningar för viltskador

88

+3

42:6 Djurskyddsmyndigheten

87

-87

43:1 Statens jordbruksverk

308

+15

43:13 Livsmedelsekonomiska institutet

10

-6

44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

2 223

+272

44:4 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

3

+2

44:6 Återföring av skatt på bekämpningsmedel & n i handelsgödsel

269

-169

25:1 Sveriges lantbruksuniversitet

1 356

-45

26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbygg: Forskning och samfinansierad forskning

232

+100

Nytt anslag: Centrala försöksdjursnämnden

+20

Summa för utgiftsområdet

14 655 991

+200 000

Anslagsberäkning

Svenskt jord- och skogsbruk skapar mervärden i form av god djuromsorg, bra miljöhänsyn, biologisk mångfald och en levande landsbygd. Centerpartiet anser att dessa mervärden är samhällsnyttor som samhället också ska vara med och betala för. Utöver skattesänkningar och regelförenklingar, som gör att det svenska lantbruket får möjlighet att konkurrera på likvärdiga villkor med andra länders lantbruk, behövs ett antal offensiva satsningar.

Skogsvårdsdsstyrelsens arbete med rådgivning för att upprätthålla en god virkesproduktion utan tvångsåtgärder är en investering för framtidens skogsnäring. Det arbete som sker i skogen för att bevara den biologiska mångfalden måste också premieras med en ökad satsning på naturvårdsavtal och rådgivning. Anslaget 41:2 Insatser för skogsbruket bör därmed räknas upp med 85 miljoner kronor.

För att ytterligare förstärka djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder bör anslaget 42:4 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar höjas med 10 miljoner kronor.

För att få en god acceptans i samhället för en livskraftig rovdjursstam, måste åtgärder vidtas för att utbetala tillräckliga ersättningar för viltskador. För att förebygga dessa viltskador bör anslag 42:5 utökas med drygt 3 miljoner kronor, som kan användas till rovdjursstängsel etc.

Centerpartiet anser att Djurskyddsmyndigheten bör läggas ned och dess uppgifter bör återföras och uppdras åt Jordbruksverket och Centrala försöksdjursnämnden. Denna lösning är mer effektiv med tanke på de stora samordningsvinsterna, samtidigt som ett helhetsgrepp saknas i den nya myndigheten. Därmed minskar vi anslaget 42:6 Djurskyddsmyndigheten med 87 miljoner kronor. Anslaget 43:1 Statens jordbruksverk bör följaktligen förstärkas med 15 miljoner kronor. Därutöver bör anslaget till Centrala försöksdjursnämnden återinföras. Vi ser även en möjlighet till anslagsbesparing genom en till viss del självfinansiering av dem som ansöker om att få utföra djurförsök, varför vi föreslår ett anslag på 20 miljoner kronor.

Vi förespråkar att Livsmedelsekonomiska institutet läggs ned och således bör anslag 43:13 Livsmedelsekonomiska institutet minskas med 6 miljoner kronor. Istället kan detta institut samordnas med anslag 43:14 Livsmedelsstatistik.

Anslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur bör utökas med 272 miljoner kronor. Detta anslag bör användas till bland annat återskapande av våtmarker och utsatta områden (Less Favoured Areas) som Norrland, skärgården, sydsvenska höglandet. Pengarna ska också gå till att stärka dessa områdens konkurrenskraft samt startstöd till landsbygdsföretagare för ökat företagande på landsbygden.

En extra satsning på 2 miljoner kronor bör göras under anslaget 44:4 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. Satsningen handlar om att fullfölja de omarronderingsprojekt som pågår i bl.a. Dalarnas län, något som på sikt är samhällsekonomiskt lönsamt.

Svensk jordbruksnäring måste ges ekonomiskt likvärdiga konkurrensvillkor med jordbruksnäringen i t.ex. Finland och Danmark. Centerpartiet föreslår därför i andra motioner att jordbrukets s.k. ryggsäck lyfts av och därmed att skatten på kväve i handelsgödsel slopas. Mot bakgrund av detta kan anslaget 44:6 Återföring av skatt på bekämpningsmedel och kväve i handelsgödsel räknas ned med 169 miljoner kronor. Kvar på anslaget återstår 100 miljoner kronor - dessa pengar utgör bekämpningsmedelsavgifter och ska återföras till näringen på lämpligt sätt.

Regeringens extra satsning på Artdatabanken under anslag 25:1 Sveriges lantbruksuniversitet stöder vi ej. Därför minskas anslaget med 45 miljoner kronor.

Inom skogssektorn, som är Sveriges största nettoexportör, finns det ett stort behov av forskning och utveckling. Forskning bör inriktas mot bl.a. svampangrepp och trämaterialens användningsområden samt en generellt minskad miljöpåverkan av jord- och skogsbruk. Ytterligare 100 miljoner kronor bör tillföras anslaget 26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Stockholm den 5 oktober 2004

Jan Andersson (c)

Claes Västerteg (c)

Eskil Erlandsson (c)

Margareta Andersson (c)

Birgitta Carlsson (c)

Birgitta Sellén (c)

Kenneth Johansson (c)

Sofia Larsen (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (2)