Uppföljning av de ändrade reglerna för förtidspensionering och sjukpenning

Motion 1996/97:Sf248 av Anders Ygeman m.fl. (s)

av Anders Ygeman m.fl. (s)
I propositionen 96/97:28 om förtidspension föreslås en
renodling av vilka kriterier som ska ligga till grund för att
förtidspension ska beviljas. Det betyder att andra
omständigheter utöver strikt medicinska skäl i princip inte
ska berättiga till förtidspension. Man föreslår att
arbetsförmågan ska prövas mot alla på arbetsmarknaden
normalt förekommande arbeten, utan att hänsyn tas till om
det finns ett sådant arbete tillgängligt.
Även om det är riktigt att kostnader på grund av ohälsa redovisas inom
socialförsäkringssystemet och kostnader på grund av människors arbetslöshet
redovisas som ett arbetsmarknadsproblem förutsätter det att man inom det
arbetsmarknadspolitiska systemet kan ge den enskilda människan sysselsätt-
ning. Annars är det bara en statistisk vinst och en ekonomisk vinst för
socialförsäkringskontot, medan den enskilda människan blir utan försörjning
och till sist en utgift för kommunens socialbidragssystem. De är för friska för
att få förtidspension men för sjuka för att få ett nytt arbete. Ett nytt
gråzonsproletariat kan bli följden.
I budgetpropositionen anvisas inte heller några ytterligare medel för att
klara den grupp som nu kommer att ställas utan både sjukpenning/
förtidspension och arbete. Den besparing som statskassan räknar med inom
anslaget för förtidspensioner genom de här förändringarna kan komma att
resultera i ökade utbetalningar av arbetslöshetsersättningar, för att därefter
följas av ökade utgifter för kommunerna.
Det är därför angeläget att regeringen noga följer utvecklingen och konse-
kvenserna av förändringen, för att snabbt kunna vidta åtgärder om de
befarade följderna blir en realitet.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om risken för en utvecklad gråzon mellan socialbidrags- och
socialförsäkringssystemen.

Stockholm den 7 oktober 1996
Anders Ygeman (s)
Kristina Nordström (s)

Lena Sandlin (s)

Lars U Granberg (s)

Tomas Eneroth (s)Gotab, Stockholm 1996
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11
Yrkanden (2)