Uppfyllande av Förenta nationernas millenniemål

Motion 2013/14:U284 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (M)

av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (M)
M1308

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av Sveriges möjligheter att bidra till att FN:s millenniemål uppfylls.

Motivering

Förenta nationernas generalsekreterare presenterade i slutet av juni 2013 en rapport kring hur arbetet med att de år 2000 antagna så kallade FN:s millenniemål ser ut att kunna lyckas uppfyllas som planerat till år 2015.

De åtta millenniemålen innebär: 1) halvera jordens fattigdom och hunger, 2) se till att alla barn får gå i grundskola, 3) öka jämställdheten mellan kvinnor och män, 4) minska barnadödligheten, 5) förbättra mödrahälsan, 6) stoppa spridningen av hiv och aids, 7) säkra en hållbar utveckling och 8) öka samarbetet kring bistånd och handel.

Rapporten visar enligt FN:s generalsekreterare att strategin bakom millenniemålen varit en framgång och att målen på flertalet punkter ser ut att kunna lyckas uppnås. Vi är enligt rapporten på väg mot en bättre utvecklad, mindre fattig, orättvis och samtidigt friskare värld där uppskattningsvis miljoner liv redan har räddats genom att bl.a. globala hälsohot och svält radikalt kunnat minskas på jorden. Men särskilt på två punkter ser prognosen för att uppfylla millenniemålen till år 2015 inte ut att lyckas. Det gäller minskningen av mödra- respektive barnadödlighet. Målen innebär att mödra- och barnadödligheten ska ha minskat med tre fjärdedelar respektive två tredjedelar, men man är hittills bara uppe i 47 % respektive 41 % minskning.

Alliansregeringens biståndspolitik har glädjande nog haft ett tydligt fokus på bl.a. bekämpning av mödra- och barnadödligheten. Givet de framgångar som FN:s millenniemål tycks skörda på flera punkter men där mödra- och barnadödligheten tycks sacka efter, föreslår vi regeringen att överväga möjligheten att göra en översyn av det svenska biståndet i syfte att underlätta möjligheten för att den globala kampen mot mödra- och barnadödlighet stärks ytterligare med sikte på år 2015.

Stockholm den 22 september 2013

Finn Bengtsson (M)

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)