Uppgifter i folkbokföringsarkivet

Motion 2011/12:Sk376 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)
KD797

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en uppföljning av Skatteverkets uppdrag att granska kvaliteten på folkbokföringen.

Motivering

I Skatteverkets regleringsbrev slås fast att verket är ansvarigt för kvaliteten i folkbokföringsregistret. Trots att det är 20 år sedan Skatteverket tog över arbetet från Svenska kyrkan, finns fortfarande ingen löpande uppföljning av uppgifternas kvalitet.

SCB, Statistiska centralbyrån, har i uppdrag att bedöma eventuella fel i folkbokföringen, men då ingen uppföljning finns hos Skatteverket kan heller inte SCB fullfölja sitt uppdrag. Riksarkivet som ansvarar för att uppgifter från myndigheter bevaras för framtiden kan inte heller det, och Riksrevisionen som ska granska myndigheternas arbete har inte intresserat sig för frågan.

För det stora och växande antalet släktforskare i Sverige är detta ett problem, då inte alltid uppgifterna i folkbokföringen stämmer i dagsläget. Det gör att det kommer att bli än svårare för släktforskare i framtiden med detta undermåliga underlag. Detta vore synd, med tanke på den ställning som svenskt källmaterial har erövrat i ett internationellt perspektiv. Därför anser jag det angeläget att Skatteverket fullgör sitt uppdrag i regleringsbrevet, precis som andra myndigheter är skyldiga att fullgöra sina.

Stockholm den 5 oktober 2011

Penilla Gunther (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)