Utbetalning av EU-stöd till svenskt jordbruk

Motion 2004/05:MJ408 av Lars Gustafsson (kd)

av Lars Gustafsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utbetala EU-stödet under respektive budgetår.

Motivering

De areala näringarna är en viktig del av det svenska näringslivet. Sveriges lantbrukare verkar på en konkurrensutsatt marknad. Man levererar högkvalitativa produkter och har hög standard både vad gäller djurhållning och miljöanpassad verksamhet. För att den svenska jordbruksnäringen ska kunna fortleva fordras likvärdiga villkor och förutsättningar. Detta gäller både skatter, kostnader för drivmedel och stödformer. En stödform är det årliga EU-bidraget som via Jordbruksverket ska tillföras jordbruket. Tyvärr har den socialdemokratiska regeringen år efter år valt att inte inhämta stödpengarna från EU för innevarande kalenderår och därmed senareläggs utbetalningarna till näringen. Detta skapar problem för den enskilde jordbrukaren, som får agera bank för staten. Ovanpå detta medför senareläggningen att Sverige som nation går miste om ränteinkomster, då ingen ränta utgår från EU för utebliven utbetalning av jordbruksstödet.

Sverige tillhör det fåtal EU-länder som innehåller utbetalningarna av EU-stödet på detta vis. Stödet används av regeringen som en regulator för att inte spräcka det så kallade budgettaket. Detta är oacceptabelt.

Stockholm den 3 oktober 2004

Lars Gustafsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)