Utbetalning av studiemedel

Motion 1996/97:Ub709 av Roland Larsson (c)

av Roland Larsson (c)
Många arbetslösa har varken rätt till a-kassa
(arbetslöshetsersättning) eller KAS (kontant
arbetsmarknadsstöd). Ibland därför att de blivit utförsäkrade
men oftast därför att de aldrig hunnit kvalificera sig för
någon ersättning.
Speciellt vanligt är det bland de yngre som efter avslutad skolgång inte
kunnat få något arbete.
I de flesta fall har dessa under en period varit hänvisade till socialbidrag för
sin försörjning. Ibland har man dragit sig fram med hjälp av föräldrar eller
vänner.
I den här situationen är för det mesta studier det bästa alternativet. Inte
minst som den höga arbetslösheten varit skälet för att antalet utbildnings-
platser ökats.
I  de fall man haft socialbidrag upphör rätten till sådana i och  med att man
börjar studera eftersom man inte längre "står till arbetsmarknadens förfogan-
de".
Samtidigt tar det i regel upp emot en månad innan man får sina första
studiemedel. Under den tiden skall man inte bara klara sitt uppehälle och sin
hyra utan också köpa böcker och annat studiematerial. Måste man dessutom
flytta från en ort till en annan har man kostnaderna för detta att betala. Med
de knappa omständigheter man levt under som arbetslös är det omöjligt att
klara detta utan att antingen låna pengar eller skjuta på sina utgifter. När det
gäller hyran kanske det i bästa fall om man har en hygglig hyresvärd går att få
vänta med betalningen. Men det lär knappast gå vad gäller mat.
Ett speciellt problem är det med böcker och studiematerial. Utan det kan
man inte påbörja sina studier vilket å andra sidan är en förutsättning för att
få
studiemedel. Detta moment 22-problem är för många mycket frustrerande.
Problemet borde kunna lösas utan någon extra kostnad för samhället och
utan att behöva belasta socialtjänsten. För övrigt är det många som helst vill
klara sig utan socialbidrag.
En möjlighet kan vara att den första utbetalningen av studiemedel kan
förskotteras t ex direkt hos utbildningsanordnaren eller att någon form av
lånemöjlighet i avvaktan på studiemedel öppnas.
För Studiemedelsnämnden kan detta knappast vara något stort problem. I
vart fall inte i jämförelse med problemet för den som under sin första
studiemånad inte varken kan äta eller köpa böcker.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om utbetalning av studiemedel.

Stockholm den 7 oktober 1996
Roland Larsson (c)


Gotab, Stockholm 1996
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)