Utbildning i digital källkritik

Motion 2017/18:1033 av Annika Eclund (KD)

av Annika Eclund (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att medie- och informationskunnighet bör införas i examinationskraven på lärarutbildningen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en nationell fortbildningssatsning för verksamma lärare i ämnet digital källkritik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Behovet av att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till information, inte minst på sociala medier, är stort. Enligt rapporten Svenskarna och internet anser en majoritet av ungdomar mellan 16 och 25 år att Facebook är en viktigare källa för information än traditionella medier. I en tid när alternativa fakta är ett begrepp som normaliserats i debatten är förmågan till ett kritiskt förhållningssätt nödvändigt.

Digitala medier har blivit allt vanligare också i skolorna, och därför är det viktigt att kunna hantera och kritiskt värdera källor i undervisning och lärande. Trots detta finns det brister i i undervisningen i källkritik vilket bland annat Skolinspektionen konstaterat i sin granskning av 421 gymnasiearbeten. I Skolverkets it-uppföljning (2015) uppgav var femte gymnasielärare att de inte alls arbetar med att utveckla elevernas förmåga inom källkritik på internet. Mer än en tredjedel av alla lärare i gymnasieskolan har uttryckt att de har ett stort eller ganska stort behov av kompetensutveckling när det gäller källkritik på nätet.

Redan 2013 lade Statens medieråd fram ett förslag om att medie- och informationskunnighet borde införas i examinationskraven på lärarutbildningen. Experter har efterfrågat det länge men ändå saknar många lärarutbildningar fortfarande adekvat utbildning i digital källkritik. 2014 genomförde Statens medieråd en undersökning på lärarutbildningen. I den konstaterades mycket stora skillnader mellan lärosätena i fråga om inslagen av och medvetenheten om medie- och informationskunnighet. Endast 3 av 24 lärosäten hade lokala examinationsmål som innefattade digital källkritik.

Dagens lärarstudenter får inte likvärdiga förutsättningar för att kunna lära ut digital källkritik. Om vi ska ha en likvärdig skola måste man koordinera fortbildningssatsning för lärare så att det inte blir upp till varje skola att satsa på detta.

Stockholm 2 oktober 2017

Annika Eclund (KD)

Annika Eclund (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)