Utbildning i Västerbotten

Motion 2010/11:Ub478 av Katarina Köhler m.fl. (S)

av Katarina Köhler m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att investera i utbildning i Västerbotten.

Motivering

Arbetslösheten i Sverige är den högsta sedan mycket länge och beräknas sjunka endast långsamt. Framför allt är unga drabbade. Dessutom är en av tre långtidsarbetslös. I Västerbotten var arbetslösheten i augusti 2010 nästan 8 procent.

Ett av de mest effektiva sätten att få ett jobb snabbare och behålla det längre är att investera i utbildning. Regeringen har tidigare valt en motsatt väg och skurit ner den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen och den kommunala vuxenutbildningen kraftigt samt minskat antalet högskoleplatser i landet.

Dagens arbetsliv blir allt mer krävande och utan tillräcklig utbildning ökar risken att bli arbetslös också när arbetsmarknaden är god. Förändringarna berör alla, även personer med lång arbetslivserfarenhet och god utbildning. När konkurrensen om de existerande jobben tilltar kommer dessa krav att öka ytterligare.

För att möta dagens jobbkris och för att stärka vår konkurrenskraft behövs ett brett kompetenslyft. Alla som står utanför arbetslivet måste erbjudas utbildning för att komma tillbaka i arbete.

Allas tillgång till utbildning utgör också grunden för framtida arbete och tillväxt i Västerbotten, liksom i övriga landet. Det gäller såväl grundläggande gymnasieutbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning som den högre utbildning och forskning som bedrivs i länet.

Högskolan ska vara tillgänglig för alla som vill studera vidare och vår ambition är att minst hälften av gymnasieeleverna ska gå vidare till högre studier. Det är viktigt att universiteten i länet stödjer utvecklingen och arbetar aktivt för rekrytering och samverkan. Dessutom måste möjligheterna till studier på distans förbättras.

Utbyggnaden av högskolan under 1990-talet har inneburit att fler människor kan studera vidare. Detta förutsätter också att alla har en ekonomisk och social situation som gör att det är möjligt. Studerande har tillhört förlorarna till följd av regeringens politik, varför deras ekonomiska villkor måste förbättras.

Den forskning och kunskap som finns vid Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och Norrlands universitetssjukhus bidrar till att skapa nya företag och innovationer i länet, vilket leder till nya jobb och tillväxt. Samspelet mellan dem och näringslivet i länet spelar en viktig roll i länets utveckling. Därför behövs det en satsning på fler utbildningsplatser på högskolorna och på att forskningen i länet får fortsätta att växa.

Stockholm den 21 oktober 2010

Katarina Köhler (S)

Helén Pettersson i Umeå (S)

Ibrahim Baylan (S)

Isak From (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)