Utbildning och information om djurskyddslagen

Motion 2005/06:Ju246 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av information och utbildning inom polis och rättsväsende om skärpningen i djurskyddslagen.

Motivering

I dag är handläggningstiderna inom rättsväsendet alldeles för långa och kunskapen om djurskyddsfrågorna bland berörd personal varierar. Straffbestämmelsen i 36 § djurskyddslagen har höjts från ett års fängelse till maximalt två år, vilket signalerar att man ser allvarligt på brott mot djurskyddsbestämmelserna. Regeringen har ett ansvar för att klar och entydig information kommer polis och rättsväsende till del. Dessa måste bli medvetna om de skärpta kraven på att djurärenden skall prioriteras, i linje med vad den nya lagstiftningen ger uttryck för. Ärenden som rör brott mot djurskyddsbestämmelserna måste handläggas snabbare och med större kompetens. Det behövs därför både personalförstärkningar och utbildningsinsatser.

Stockholm den 19 september 2005

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)