Utbildning vid Örebro Teologiska Högskola

Motion 2006/07:Ub358 av Sven Gunnar Persson (kd)

av Sven Gunnar Persson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en omfördelning inom ramen för det totala antalet högskoleplatser i syfte att öka antalet platser med ekonomisk ersättning vid Örebro Teologiska Högskola.

Motivering

Örebro Teologiska Högskola (ÖTH) har sedan hösten 1993 ett avtal med staten som innebär att viss ersättning utgår för utbildning av studenter vid skolan. Ersättningen ska enligt avtalet bygga på samma definitioner som tillämpas för ersättningar till universitet och högskolor med statlig huvudman. Under hela den tid som avtalet funnits har ÖTH haft ett starkt sökandetryck, och man har redovisat en kraftig överproduktion i förhållande till det antalet studenter som man erhåller ersättning för. Utvecklingen beräknas fortsätta, och för år 2006 räknar man med att redovisa det klart högsta antalet helårsstudenter och helårsprestationer som uppnåtts sedan samarbetet med staten började.

Utvecklingsarbetet vid ÖTH är starkt, och olika samarbetsprojekt inom den teologiska utbildningen skulle kunna generera ersättning för ytterligare ca 100 helårsstudenter om utrymme skapas inom ramen för de anslag riksdagen beslutar om.

ÖTH ger sedan år 1996 utbildning i religionsvetenskap 1–40 poäng i samarbete med lärarutbildningen vi Örebro Universitet. Söktrycket är högt och de senaste åren har endast cirka hälften av de sökande kunnat antas. Här utbildas motsvarande ca 20 helårsstudenter vilka räknas in i ersättningsunderlaget för ÖTH. Universitetet har under flera år efterfrågat inrättandet av en C-kurs i religionsvetenskap, men resurser för att utveckla detta saknas. Här finns behov för ytterligare ett tiotal helårsstudenter. Örebro Universitet har ingen egen fakultet/resurs för teologisk eller religionsvetenskaplig utbildning. ÖTH fungerar därför i praktiken som den teologiska fakulteten på campus.

Med ovanstående som bakgrund är det högst rimligt att, inom ramen för det totala antalet platser vid universitet och högskolor, se över fördelningen av platser som genererar ersättning från staten. Syftet bör enligt min mening vara att på detta sätt frigöra ytterligare 25–50 platser till Örebro Teologiska Högskola.

Stockholm den 31 oktober 2006

Sven Gunnar Persson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)