Utbildningsplatser och forskning vid Örebro Teologiska Högskola

Motion 2017/18:56 av Lars-Axel Nordell (KD)

av Lars-Axel Nordell (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att statens fördelning av anslag till de olika fristående teologiska högskolorna för utbildning och forskning ska ske likvärdigt och utifrån samma beräkningsgrund och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de fristående teologiska högskolorna i likhet med de statliga ska erhålla statliga fakultetsmedel för att lärare ska kunna använda tid till forskning som en del i sin tjänst, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka antalet platser med ekonomisk ersättning vid Örebro Teologiska Högskola och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I vårt land finns fyra fristående teologiska högskolor som erhåller statsbidrag. Det är Teologiska högskolan Stockholm, Örebro Teologiska Högskola, Johannelunds teologiska högskola samt Newmaninstitutet.

För den statliga högskolan anges i 1 kap. 2 § högskolelagen tre uppgifter: utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund, forskning samt samverkan med det omgivande samhället och information om verksamheten. I 1 kap. 3 § står det att verksamheten skall bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.

Forskning vid statliga lärosäten är en viktig del av verksamheten, dels för att lärares kompetens ska kunna upprätthållas, dels för att en hög vetenskaplig nivå ska kunna upprätthållas.

De fristående teologiska högskolorna har en särställning när det gäller relationen med trossamfund och folkrörelser som på ett unikt sätt kan berika våra kunskaper kring livsåskådning, teologisk livstolkning och mänskliga rättigheter.

Idag bedrivs forskning främst med medel från huvudmännen, men det är långt ifrån tillräckligt för att man på sikt skall kunna driva en vetenskaplig kvalificerad verksamhet. Statliga fakultetsmedel borde även finnas för de fristående högskolorna för att möjliggöra ökade möjligheter till forskning för undervisande personal. De fria teologiska högskolorna måste på lika villkor kunna bedriva en seriös forskning inom sitt verksamhetsområde och få reella möjligheter att kunna konkurrera om forskningsmedel hos statliga forskningsråden och olika stiftelser.

I Örebro finns Örebro Teologiska Högskola (ÖTH) i anslutning till Örebro universitet och dess campus. Högskolan har en viktig roll att fylla på nationell nivå och även för det omgivande samhället. De har idag flera docenter samt en professor som delar sin tid mellan Örebro universitet och Örebro Teologiska Högskola. Det finns även ett samarbete med Strängnäs stift i utbildning av blivande präster i Svenska kyrkan.

Alltsedan avtalet med staten slöts har ÖTH haft ett betydande sökandetryck och skolan redovisar varje år en överproduktion i förhållande till det statliga stödet. De har 250 aktiva studenter, inklusive 60 distansstuderande 60 hp i teologi, medan det statliga stödet är begränsat till totalt 90 utbildningsplatser, vilket motsvarar en överproduktion i förhållande till statsbidraget med ca 50 procent.

Förutom enskilda kurser erbjuder ÖTH tre teologiska program, grundkurs 60 hp, 120hp högskoleexamen och 180 hp kandidatexamen. Dessutom erbjuds yrkesförberedande kurser utanför högskolans ram.

ÖTH har under en följd av år haft en nära samverkan med Örebro universitet (ÖU), vilket möjliggjort för blivande lärare vid Örebro universitet att inkludera religionskunskap i sina examina.

Det är angeläget att de statliga anslagen för utbildningsplatser och forskningsmedel till de fristående högskolorna motsvarar statsbidraget till de statliga samt att likvärdighet råder mellan de teologiska högskolorna.

Lars-Axel Nordell (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-18 Granskad: 2017-09-20 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (3)