Utbildningsväsendets och skolans ansvar för utbildning i sex- och samlevnadsfrågor

Motion 2016/17:646 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L)

av Birgitta Ohlsson m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildning av lärarstudenter i sex- och samlevnadsfrågor och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Skolverkets ansvar för sex- och samlevnadsundervisningen i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Anmälningar om sexuellt ofredande på festivaler och andra arrangemang där många ungdomar samlas är betydande. Antalet anmälda fall har ökat sannolikt därför att fler idag vågar anmäla. Det är ställt utom allt tvivel att vi nu måste ta krafttag för att förebygga att sexuella övergrepp inträffar och hjälpa dem som drabbas. Här har föräldrar och andra vuxna och inte minst skolan en viktig roll att spela. Skolan har en nyckelroll i sammanhanget.

Läroplanen är tydlig med att skolan har ett stort ansvar. Enligt läroplanen ska skolan motverka traditionella könsmönster och aktivt främja kvinnors och mäns lika rättigheter. I dag saknar stora delar av lärarkåren utbildning i sex och samlevnad och det måste rättas till.

Det är en brist att utbildningen inte utvärderats mer än vid två tillfällen. Skolverket bör därför få i uppdrag att undersöka vad sexualundervisningen idag håller för kvalitet och vad som behöver rättas till. Skolverket bör få i uppdrag att följa, stödja och utveckla sex- och samlevnadsundervisningen. Det måste vara en integrerad del i Skolverkets arbete, precis som sex och samlevnad är i skolans styrdokument.

Till detta kommer att språkintroduktionen på gymnasiet behöver integrera sex- och samlevnadsfrågor i enlighet med läroplanen. Nyanlända har behov av och rätt till kunskaper om sex och samlevnad på samma villkor som unga som vuxit upp i Sverige.

Birgitta Ohlsson (L)

Maria Weimer (L)

Barbro Westerholm (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (2)