Utgiftområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2011/12:Sf341 av Lars Ohly m.fl. (V)

av Lars Ohly m.fl. (V)
V405

1Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt uppställning.

Anslag

Regeringens förslag

Anslagsförändring

1:1

Garantipension

18 063 000

+1 200 000

1:3

Bostadstillägg till pensionärer

7 643 000

–300 000

Nytt

ATP-uppräkning

+1 400 000

Summa

+2 300 000

1.1 Garantipension

Vänsterpartiet föreslår en ökning av garantipensionen med 150 kronor från 2012. Tillsammans med Vänsterpartiets skatteförslag ger det en positiv skillnad för de pensionärer som har lägst inkomst. Netto för staten innebär det en kostnad på 1 miljard år 2012. Sammantaget föreslår vi en ökning av anslaget med 1,2 miljarder kronor 2012.

Återställande av tilläggspension för ATP-pensionärer

Vi vill återställa beräkningsgrunden för de pensionärer som faktiskt fick en konkret sänkning av sin pension i och med saneringspolitiken under 1990‑talet. Det skulle innebära en uppräkning av tilläggspensionen för dessa pensionärer med ca 6 %. Detta skulle innebära en satsning på att höja tilläggspensionen för de tidigare ATP-pensionärer som gick i pension 1990 eller tidigare, och omfattar personer som är födda 1925 eller tidigare. Att höja pensionerna med 6 % för denna grupp innebär en utgiftsökning med 1 400 miljoner kronor 2012.

2Bostadstillägg för pensionärer

Vänsterpartiet har sedan många är drivit kravet om förbättrade bostadstillägg. Tillägget behöver både förbättras och utvärderas. Regeringen har i årets budgetproposition föreslagit en höjning med en ny modell. Man kan ifrågasätta huruvida det är lämpligt att blanda in en ny modell i denna lagstiftning. Vi förutsätter att regeringen hanterar frågan så att det inte blir högre administrativa kostnader eller ökade risker för felaktiga utbetalningar som kan drabba enskilda pensionärer. Med detta accepterar Vänsterpartiet regeringens förslag om höjt bostadstillägg 2012. Däremot innebär Vänsterpartiets förslag om höjd garantipension och återställande av tilläggspension för ATP-pensionärer en följdändring av anslaget för bostadstillägg för pensionärer. Det innebär att vi föreslår en minskning av anslaget med 300 miljoner kronor för 2012.

Stockholm den 4 oktober 2011

Lars Ohly (V)

Ulla Andersson (V)

Hans Linde (V)

Eva Olofsson (V)

Jonas Sjöstedt (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)