Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2004/05:K455 av Tobias Krantz m.fl. (fp)

av Tobias Krantz m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar om ändring i förhållande till regeringens förslag gällande anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställning:

Anslag

Regeringens förslag

Anslagsförändring

27:1 Presstödsnämnden

6 317

- 3 000

27:2 Presstöd

485 029

- 425 000

27:4 Radio- och TV-verket

11 709

- 9 000

90:3 Riksdagens förv.kostnader

569 607

- 9 000

90:5 Regeringskansliet m m

5 436 198

- 200 000

90:6 Stöd till politiska partier

170 200

- 50 000

90:8 Expertgruppen för EU-frågor

12 903

- 6 000

Summa för utgiftsområdet

7 840 222

- 702 000

Motivering

Folkpartiet anser att Regeringskansliet har vuxit sig alltför stort. Av regeringens egen resultatinformation framgår, enligt vår mening, bland annat att kostnaderna under senare år har vuxit oproportionerligt mycket i förhållande till flera mätbara indikationer på arbetsbelastning. Det bör därför finnas utrymme för effektiviseringar.

Vi är, på principiella grunder, motståndare till presstödet och föreslår därför att det reduceras kraftigt; i samband med det kan kostnaderna för Presstödsnämnden minska. Det är viktigt att också de politiska partierna visar ekonomisk återhållsamhet. Den ökning av stödet till ledamöterna i form av fler politiska sekreterare utgör också ett argument för den neddragning av partistödet som Folkpartiet föreslår. Riksdagens förvaltningskostnader bör kunna minskas, inte minst genom att informationsverksamheten begränsas. De politiska partierna har, enligt vår uppfattning, huvudansvaret för information om den politiska verksamheten i riksdagen. Expertgruppen för EU-frågor, som har antagit namnet Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps), bör successivt avvecklas. Det är en form av politiskt styrd forskning som vi ogillar. Folkpartiet ökar istället, under utgiftsområde 16, anslagen till fri forskning.

Stockholm den 5 oktober 2004

Tobias Krantz (fp)

Helena Bargholtz (fp)

Liselott Hagberg (fp)

Martin Andreasson (fp)

Mauricio Rojas (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)