Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2010/11:K403 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar till utgiftsområde 1 Rikets styrelse 642 020 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 10 990 875 000 kr.

Motivering

Regeringskansliet är viktigt för att effektivt och kompetent bistå regeringens uppgift att styra landet. Utgifterna ökade emellertid kraftigt i och med EU-ordförandeskapet och bör därför återgå till tidigare nivå. Utöver detta kan det finnas pengar att spara i en effektivare statlig förvaltning. Hur stor den summan kan beräknas vara har vi inte utredningsresurser att avgöra, varför vi härmed får nöja oss med att uttala vår viljeinriktning.

Anslagsförslag 2011 för utgiftsområde 1 Rikets styrelse (SD)

Tusental kronor

Anslag (ramanslag)

Regeringens förslag

Avvikelse gentemot regeringens förslag

1:1

Kungliga hov- och slottsstaten

122 183

2:1

Riksdagens ledamöter och partier m.m.

831 969

2:2

Riksdagens förvaltningsanslag

682 787

2:3

Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen

74 740

3:1

Sametinget

34 329

4:1

Regeringskansliet m.m.

6 550 980

–670 000

5:1

Länsstyrelserna m.m.

2 349 116

+45 000

6:1

Allmänna val och demokrati

30 090

6:2

Justitiekanslern

30 191

6:3

Datainspektionen

37 028

6:4

Svensk författningssamling

1 200

6:5

Valmyndigheten

15 341

6:6

Stöd till politiska partier

170 200

–17 020

7:1

Åtgärder för nationella minoriteter

85 417

8:1

Presstödsnämnden

6 128

8:2

Presstöd

567 119

8:3

Myndigheten för radio och tv

25 178

9:1

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information

18 899

Summa för utgiftsområdet

11 632 895

–642 020

Stockholm den 26 oktober 2010

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)