Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom

Motion 2013/14:Sf318 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
V201

Sammanfattning

Vänsterpartiet vill avskaffa sjukpenningens bortre tidsgräns och ersätta den med rättigheter till stöd. Man ska lämna sjukförsäkringen när man har tillräcklig arbetsförmåga, inte p.g.a. att ett visst antal dagar har förflutit.

Vänsterpartiet accepterar inte regeringens syn att återgång till arbete påskyndas om sjuka människors ersättning sänks, och vi höjer därför sjukpenningen så att den är 80 procent även efter ett års sjukskrivning. Vi höjer även sjukpenningnivån genom att avskaffa den beräkningsgrund som i dag innebär att inte hela den sjukpenninggrundande inkomsten tas med när sjukpenningens storlek fastställs. Sjukförsäkringens tak höjs till 8 prisbasbelopp 2014 och i ett andra steg till 9 prisbasbelopp 2016.

Vi inför ett högriskskydd där staten tar över sjuklöneansvaret för långtidssjukskrivna samt föreslår att småföretagare ska slippa betala sjuklön.

För personer med sjuk- och aktivitetsersättning höjer vi bostadstillägget med 340 kronor i månaden och ersättningsnivån till 67 procent.

Vi tillbakavisar regeringens nedskärningar på företagshälsovården och indirekt rehabiliteringen. Vi avsätter även medel för att införa ett rehabiliteringsregister.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2014 för utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

31 078 000

+2 750 000

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

49 553 336

+1 400 000

1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen

3 118 500

-662 000

Nytt

Sjuklön för småföretag

+2 000 000

Summa

+5 488 000

Anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Vänsterpartiet vill stoppa utförsäkringarna och föreslår att 550-dagarsgränsen med sjukpenning avskaffas och ersätts med en rättighet för individen så att hon eller han senast vid denna tidsgräns får tillgång till arbetslivsintroduktionen. Så länge han eller hon inte har återfått arbetsförmågan ska den försäkrade fortfarande få sjukpenning. Vi avsätter 250 miljoner kronor 2014 till detta.

För att sjukförsäkringen ska ge en bra ersättning för den inkomst man förlorar när man blir sjuk och för att den ska omfatta många vill vi höja ersättningsnivåerna och inkomsttaket. Den sänkning av sjukpenningen som, förutom i vissa undantagsfall, sker efter ett år, från 80 procent till 75 procent, ska avskaffas så att ersättningen är 80 procent hela sjukpenningperioden. Beräkningen av ersättningsnivån ska utgå från hela den sjukpenninggrundande inkomsten. Det gör vi genom att avskaffa den s.k. särskilda beräkningsgrunden, som gör att den sjukpenninggrundande inkomsten räknas om med en faktor 0,97. Att nästan fyra av tio löntagare i dag har en inkomst som ligger över taket minskar intresset för att sjukförsäkringen ska vara av hög kvalitet och gynnar framväxten av privata försäkringar. Vi vill därför höja taket stegvis så att det höjs till 8 prisbasbelopp 2014 och till 9 prisbasbelopp 2016. Dessa förändringar gör att vi ökar anslaget med 1 300 miljoner kronor 2014. Ytterligare förbättringsförslag för sjukförsäkringsområdet finns i vår motion 2013/14:Sf202, Sjukförsäkringen.

För att öka incitamentet att anställa människor som har varit långtidssjukskrivna inför vi ett högriskskydd i sjukförsäkringen. Det innebär att staten övertar ansvaret från arbetsgivaren för att betala sjuklön för den som varit sjukskriven längre än 60 dagar. Undantaget gäller under det första anställningsåret vid återgång i arbete hos samma eller en annan arbetsgivare. Vi höjer anslaget med 200 miljoner kronor 2014 för att genomföra reformen.

Våra förslag till förändringar av arbetslöshetsförsäkringen inom utgiftsområde 14 får effekter för sjukförsäkringen och därför höjs anslaget med 1 000 miljoner kronor 2014.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget med 2 750 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

Anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

Personer med sjuk- eller aktivitetsersättning har många gånger en ekonomiskt mycket svår situation och är i stort behov av förbättringar. Regeringen låter trots detta inte denna grupp omfattas av höjningen av bostadstillägget, vilket är orimligt. Vi avsätter därför 400 miljoner kronor för att bostadstillägget ska höjas med 340 kronor för personer med sjuk- och aktivitetsersättning, vilket är den nivå som gäller för pensionärer.

Vi vill även att ersättningsnivån i sjuk- och aktivitetsersättning höjs från dagens 64 procent till 67 procent. För detta avsätter vi 1 000 miljoner kronor.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget med 1 400 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

Anslag 1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård

Regeringen har avsatt 1 000 miljoner kronor per år som bonus till landsting som bidrar till ett minskat ohälsotal. Vi vänder oss emot denna ordning av principiella skäl. Det är behov som ska styra sjukvårdens arbete, inte ett system som håller de sjuka borta från sjukvården och försvårar människors möjligheter att återhämta sig och tillfriskna. Med anledning av detta minskar vi anslaget för Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvården med 1 000 miljoner kronor 2014. Jämfört med regeringens budget innehåller Vänsterpartiets budgetalternativ som helhet betydligt mer resurser till kommuner och landsting så att vård och rehabilitering kan förbättras.

Regeringen föreslår att bidraget till företagshälsovården ska ersättas med ett bidrag till arbetsgivare i syfte att underlätta deras rehabiliteringsansvar. Samtidigt minskas anslaget från 363,5 miljoner kronor till 30 miljoner kronor 2014. Vi accepterar inte den nedskärningen eftersom företagshälsovården är viktig både för att förebygga ohälsa på arbetet och för att erbjuda rehabiliteringsinsatser. I sammanhanget kan även påpekas att regeringen underlåter att följa riksdagens tillkännagivande om en ordning som säkerställer att människor som behöver det får rehabiliteringsinsatser för återgång i arbete i god tid innan de har nått den bortre tidsgränsen för sjukpenning. Det innebär att vi ökar anslaget med 333,5 miljoner kronor 2014.

Regeringens s.k. rehabiliteringsgaranti har enligt utvärdering inte gett den avsedda effekten. För att bygga upp kunskapen om rehabiliteringens effekter vill vi införa ett rehabiliteringsregister och avsätter 5 miljoner kronor 2014 för uppbyggnad av detta.

Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 5 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en minskning av anslaget med 662 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

Våra övriga förslag som rör rehabilitering återfinns i motion 2013/14:Sf219, Rehabilitering.

Nytt anslag: Sjuklön för småföretag

Att en person har återfått sin arbetsförmåga och är redo att börja arbeta igen innebär inte att alla problem är lösta. Arbetsgivare drar sig för att anställa den som har en historia av lång sjukskrivning och han eller hon hamnar lätt sist i kön till varje ledigt jobb. Vänsterpartiet föreslår att småföretag ska slippa betala de 14 dagarna med sjuklön som arbetsgivare betalar i början av en sjukperiod. Därigenom underlättar vi för personer med sjukdomshistoria att få anställning, eftersom det skulle minska de risker för arbetsgivaren som eventuella framtida sjukskrivningar är förenade med. Företag med upp till tio anställda ska helt slippa betala 14 dagars sjuklön och i företag med 10 till 15 anställda sker en avtrappning. Vi avsätter 2 000 miljoner kronor 2014 till ett nytt anslag för sjuklön till småföretag. För en utförligare beskrivning av förslaget hänvisas till motion 2013/14:N223, Bättre villkor för småföretag.

Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 2 000 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

Stockholm den 3 oktober 2013

Jonas Sjöstedt (V)

Torbjörn Björlund (V)

Siv Holma (V)

Hans Linde (V)

Eva Olofsson (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)