Utgiftsområde 11, Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 1997/98:Sf278 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

av Gullan Lindblad m.fl. (m)

Inledning

Utgiftsområde 11 omfattar bl.a. folkpension men även den s.k. änkepensionen och omställningspensionen. Bostadstillägget till pensionärer finns också inom detta utgiftsområde. I våras föreslog Moderata samlingspartiet att bostadstillägget för pensionärer skulle höjas från 83 till 85 procent av bostadskostnaden. Riksdagen avslog detta. Nu återkommer regeringen med just detta förslag, vilket vi naturligtvis hälsar med tillfredsställelse. Vidare har regeringen också beslutat biträda det moderata förslaget att tidigarelägga utbetalningen av pensionerna, vilket naturligtvis också är positivt. Vad vi dock vill påpeka i detta sammanhang är den ryckighet som kännetecknar den socialdemokratiska regeringspolitiken. Det var bara nio månader sedan som regeringen sänkte bostadstillägget, nu vill de åter höja det. Beslutet att betala ut pensionerna senare fattades också av socialdemokraterna. Nu backar regeringen även i denna fråga. Det sätt på vilket regeringen hanterar bl.a. våra äldre är inte tillfredsställande. Uppenbarligen vet man inte riktigt vad man gör och man inser heller inte konsekvenserna av de egna besluten. Mot den bakgrunden har vi väckt en motion där vi begär konsekvensanalyser innan man ändrar i t.ex. socialförsäkringssektorn. Vi vill hänvisa till denna motion 1997/98:K210 av Gullan Lindblad m.fl. (m).

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Förslag i sammandrag (tusental kronor)

1998

förändring

1999

förändring

2000

förändring

Summa

62 701 000

1 615 000

62 931 000

1 015 000

63 468 000

1 015 000

A 1

Ålderspensioner

52 492 000

600 000

52 786 000

53 418 000

A 2

Efterlevandepensioner till vuxna

555 000

900 000

565 000

900 000

570 000

900 000

A 3

Bostadstillägg till pensionärer

9 654 000

115 000

9 580 000

115 000

9 480 000

115 000

A 1 Ålderspensioner

Vi anser att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär att ansträngningarna för att höja den faktiska pensionsåldern kan intensifieras. Framför allt handlar det om att skapa en mer flexibel arbetsmarknad och öka insatserna inom rehabilitering. Förslag på förändrad beskattning för hushållstjänster bör också kunna innebära att den faktiska pensionsåldern kan höjas.

Regeringen utlovar att pensionerna från och med den 1 januari 1999 skall värdesäkras genom att basbeloppet räknas upp med 100 procent av konsumentprisindex. Vi anser att denna uppräkning med 100 procent skall genomföras redan den 1 januari 1998, dvs. ett år tidigare än regeringen. Det belastar anslag A 1 Ålderspensioner med 600 miljoner kronor mer än regeringen.

A 2 Efterlevandepensioner till vuxna

Moderata samlingspartiet har konsekvent försökt förmå riksdagen att häva beslutet att i det närmaste halvera änkepensionerna. Detta har vi inte lyckats med. Vi anser dock att de skäl vi tidigare framfört när det gäller änkepensionerna fortfarande äger sin giltighet. Det beslut som Socialdemokraterna och Centern fattade i december 1996 om att frånta landets änkor den pension de har garanterats genom en partiöverenskommelse i slutet på 1980‑talet måste upphävas. Det räcker inte att som regeringen nu gör endast justera i marginalen. Det är självklart ett steg i rätt riktning att pensionsförsäkringar inte skall räknas in vid beräkningen av änkepensionen. Men det är ett mycket litet steg. Vi anser att inkomstprövningen av änkepensionerna skall upphöra och nivåerna återställas till vad som gällde före den 1 april 1997. Denna förändring bör ske den 1 januari 1998. I konsekvens med detta anser vi att omställningspensionen skall gälla i tolv månader i stället för nuvarande sex månader. Även denna förändring skall ske den 1 januari 1998.

Mot denna bakgrund anslår vi 900 miljoner kronor mer under anslag A 2 Efterlevandepensioner till vuxna än vad regeringen gör.

A 3 Bostadstillägg till pensionärer

Regeringen föreslår att riksdagen återställer kompensationsnivån för bostadstillägget (BTP) till 85 procent av bostadskostnaden. Det är vad vi krävde så sent som i våras. Vi menar dock att riksdagen dessutom skall besluta att fritidsfastighet inte skall räknas in vid beräkningen av bostadstillägget, ej heller privat pensionssparande. Vi utvecklar vår syn på bostadstillägget i motion 1997/98:Sf203 av Gullan Lindblad m.fl. (m).

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

  1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en höjning av den faktiska pensionsåldern,

  2. att riksdagen beslutar räkna upp basbeloppet vid beräkning av folkpension med 100 % av konsumentprisindex redan från den 1 januari 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen,

  3. att riksdagen beslutar att inkomstprövningen av änkepensionen slopas den 1 januari 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen,

  4. att riksdagen beslutar att omställningspensionen skall betalas ut i tolv månader fr.o.m. den 1 januari 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen,

  5. att riksdagen beslutar att fritidsfastigheter inte skall medräknas som inkomst vid beräkningen av BTP i enlighet med vad som anförts i motionen,

  6. att riksdagen beslutar anslå 53 092 000 000 kr till anslag A 1 Ålderspensioner för 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen,

  7. att riksdagen beslutar anslå 1 455 000 000 kr till anslag A 2 Efterlevandepensioner till vuxna 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen,

  8. att riksdagen beslutar anslå 9 769 000 000 kr till anslag A 3 Bostadstillägg för pensionärer 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 6 oktober 1997

Gullan Lindblad (m)

Sten Svensson (m)

Leif Carlson (m)

Maud Ekendahl (m)

Catharina Elmsäter-Svärd (m)

Gustaf von Essen (m)

Margit Gennser (m)

Stig Grauers (m)

Rolf Gunnarsson (m)

Hans Hjortzberg-Nordlund (m)

Tomas Högström (m)

Annika Jonsell (m)

Göte Jonsson (m)

Ulf Kristersson (m)

Bertil Persson (m)

My Persson (m)

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Åke Sundqvist (m)

Birgitta Wichne (m)

Liselotte Wågö (m)

Anna Åkerhielm (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10
Yrkanden (16)