Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2013/14:Sf317 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
V202

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

  2. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitten 2.1 och 3.6 i propositionen).

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2014 för utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:1

Garantipension till ålderspension

16 359 400

+1 200 000

1:3

Bostadstillägg till pensionärer

8 383 700

-16 000

Summa

+1 184 000

Anslag 1:1 Garantipension

Regeringens politik har inneburit att utsatta grupper har halkat efter ekonomiskt. För att höja den ekonomiska standarden för de pensionärer som har det sämst ställt föreslår Vänsterpartiet en ökning av garantipensionen med 150 kronor från 2014. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 1,2 miljarder kronor jämfört med regeringens förslag 2014.

Anslag 1:3 Bostadstillägg till pensionärer

Regeringen föreslår att fribeloppet vid beräkning av bostadstillägg till pensionärer ska höjas med 24 000 kronor per år för arbetsinkomster och inkomster från näringsverksamhet. Redan i dag räknas arbetsinkomster och inkomster från näringsverksamhet endast till hälften vid beräkning av bostadstillägget. Den som är 65 år betalar hälften så mycket skatt på dessa inkomster som yngre personer. Det handlar om en mycket liten grupp som kommer att kunna utnyttja det högre fribeloppet. Regeringen beräknar att det inte ens är 4 000 personer, dvs. mindre än 2 promille av pensionärerna, som har en arbetsinkomst och har rätt till bostadstillägg. Det är en godtycklig förmån eftersom många äldre inte kan få ett jobb eller saknar arbetsförmåga. Mot denna bakgrund bör regeringens förslag om att anta förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitten 2.1 och 3.6 i propositionen) avslås. Detta bör riksdagen besluta.

Detta innebär att vi föreslår en minskning av anslaget med 16 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2014.

Stockholm den 3 oktober 2013

Jonas Sjöstedt (V)

Torbjörn Björlund (V)

Siv Holma (V)

Hans Linde (V)

Eva Olofsson (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (2)