Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Motion 2013/14:A333 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Sammanfattning

Vänsterpartiet är kritiskt till regeringens inriktning på integrationspolitiken eftersom den främst handlar om att skuldbelägga personer med utländsk bakgrund snarare än om att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för lika rättigheter på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, i skolan osv. Vi föreslår att en lagstiftning ska införas som gör samtliga kommuner skyldiga att ta emot flyktingar. Vi förstärker dessutom anslaget för att höja schablonersättningen med avsikt att höja kvaliteten och ambitionsnivån på flyktingmottagandet. Vi avvisar regeringens satsning på lotsar i etableringsprocessen. Vi avvisar också medlen för urbant utvecklingsarbete och det prestationsbaserade ersättningssystemet till kommuner som har avtal om flyktingmottagande. Vi ger Diskrimineringsombudsmannen (DO) mer resurser och ett utökat uppdrag.

För att ge kvinnojourer runtom i landet goda förutsättningar vill vi införa ett stabilt statligt grundstöd.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2014 för utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:1

Integrationsåtgärder

197 130

-197 130

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

7 362 064

+197 000

1:4

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

1 961 146

-549 000

2:1

Diskrimineringsombudsmannen

97 281

+28 000

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

252 639

+200 000

Summa

-321 130

1:1 Integrationsåtgärder

Vänsterpartiet avvisar regeringens satsningar på urbant utvecklingsarbete, sfi-bonus och portalen www.informationsverige.se. Vi ser inte dessa satsningar som relevanta.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en minskning av anslaget Integrationsåtgärder med 197 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande

Vänsterpartiet lämnar i en särskild motion 2013/14:Sf268, Flyktingmottagande, förslag om hur utformandet och ansvarsfördelningen när det gäller flyktingmottagandet bör förändras. Vi föreslår att en lagstiftning ska införas som gör samtliga kommuner skyldiga att ta emot flyktingar. Vidare föreslår vi en förstärkning av anslaget för en höjning av schablonersättningen i syfte att höja kvaliteten och ambitionsnivån på flyktingmottagandet. Samtidigt avvisar vi regeringens förslag till incitament till kommuner som tar emot många flyktingar.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget med 197 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

Vänsterpartiet är skarpt kritisk till att privatisera delar av introduktionen av nyanlända och avvisar därmed regeringens modell om att lotsar ska skaffa fram jobb mot en prestationsbaserad ersättning. Människors möjligheter att få en bra start och kunna etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället i stort ska inte vara beroende av privata vinstintressen. Mot denna bakgrund avvisar vi 549 miljoner av de medel som regeringen anvisar på anslaget.

Vänsterpartiet föreslår en minskning av anslaget med 549 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

2:1 Diskrimineringsombudsmannen

Vänsterpartiet vill ge Diskrimineringsombudsmannen (DO) resurser att inte bara hantera anmälningar om diskriminering, utan även främjandearbete och samordning av arbete mot främlingsfientlighet. I dag är det alldeles för svårt för den som blir diskriminerad att få upprättelse. Vi vill därför se minst en antidiskrimineringsbyrå i varje län med de befogenheter och den kompetens som krävs för att kunna driva diskrimineringsfall. Samtidigt vill vi förvandla de lokala antidsikrimineringsbyråerna till lokala DO-kontor. För att motverka diskriminering vid rekryteringar vill vi ge DO i uppdrag att utveckla verktyg för kritiska analyser vid rekryteringsprocesser och bidra till att dessa tillämpas på de 10 största myndigheterna.

Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 28 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder

För att ge kvinnojourer runtom i landet goda förutsättningar vill vi införa ett stabilt statligt grundstöd. Det ska fördelas efter hur många som bor i området där jouren finns och beviljas för tre år i taget. Där det saknas en kvinnojour gör pengarna det möjligt att bygga upp en ny. Stödet ska också kunna gå till jourer som har ett regionalt eller nationellt upptagningsområde. Både ideella och kommunala kvinnojourer får del av stödet som ska vara förutsägbart och långsiktigt. Vi satsar 200 miljoner kronor om året på det nya stödet. För att få del av pengarna ska det finnas kompetens och erfarenhet vad gäller kvinnofridsfrågor. Det ska finnas barnkompetens samt ett skyddat boende med hög säkerhet och god tillgänglighet. Se även vår motion 2013/14:So249, Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer.

Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 200 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

Stockholm den 3 oktober 2013

Jonas Sjöstedt (V)

Torbjörn Björlund (V)

Siv Holma (V)

Eva Olofsson (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Hans Linde (V)

Christina Höj Larsen (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)