Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2011/12:A335 av Ylva Johansson m.fl. (S)

av Ylva Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2011/12:A335

av Ylva Johansson m.fl. (S)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

S61300

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt uppställning:

Anslag

Regeringens förslag (tkr)

Anslags-förändring (tkr)

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

Från 1 mars 2012 höjd ersättningsgrad till 80 % samt höjt tak till 910 kr. Efter hundra dagar sänkning till 760 kr.

34 521 815

+3 750 000

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

Reducerad coachverksamhet – 700 000

Överförda medel från coachverksamhet till bättre förmedlingsverksamhet +700 000

Bristyrkesutbildningar,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (28)