Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2011/12:Ub475 av Lars Ohly m.fl. (V)

av Lars Ohly m.fl. (V)
V360

Sammanfattning

Vänsterpartiet föreslår en höjning av studiemedlen till 9 080 kronor för fyra veckors studier. I denna summa ingår även en höjning av studiebidraget till 3 130 kronor för fyra veckor, vilket motsvarar en ökning av bidragsdelen från 31,4 till 34,5 procent av totalbeloppet. Det högre bidraget höjer vi samtidigt till 7 266 kronor för fyra veckor, vilket blir 80 procent av totalbeloppet. Under 2013 och 2014 vill vi dessutom höja bidragsdelen successivt till 37,7 procent.

Det ökade antalet utbildningsplatser, som vi föreslår, leder till att studiemedelstagarna blir omkring 40 000 fler. De flesta kommer att studera med det vanliga studiemedlet, men även antalet studiemedelstagare med det högre bidraget kommer att öka. Vi inrättar dessutom ett nytt ungdomsstudiestöd för unga som deltar i jobbgarantin för ungdomar, vilket ska omfatta 5 000 unga.

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen beslutar om ändring av 3 kap. 11–13 §§ studiestödslagen (1999:1395) enligt vad som anges i motionen.

  2. Riksdagen godkänner att lån tas upp i Riksgäldskontoret under 2012 för studielån intill ett belopp om 175 700 000 kr.

  3. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning:

Anslag

Regeringens förslag (tkr)

Anslagsförändring (tkr)

1:2

Studiemedel m.m.

13 779 499

2 969 000

1:3

Studiemedelsräntor m.m.

4 308 454

–17 000

Summa

2 952 000

1:2 Studiemedel m.m.

Vänsterpartiet föreslår en studiemedelshöjning till 2 270 kronor i veckan år 2012. I denna höjning ingår ett höjt studiebidrag med 82 kronor i veckan. Det innebär att bidragsdelens andel ökar från 31,4 procent till 34,5 procent av totalbeloppet. Det motsvarar 31 300 kronor för 40 veckors heltidsstudier. För studerande med det högre bidraget höjs bidragets andel från 73 till 80 procent eller till 72 660 kronor för 40 veckors studier. Vi ökar därför anslag 1:2 Studiemedel m.m. med 1 283 miljoner kronor. Förslagen beskrivs närmare i vår motion Höjd kvalitet på högskolan (2011/12:Ub353).

Som en följd av vår satsning på fler utbildningsplatser inom komvux, yrkeshögskolan och högskolan kommer fler studerande att få studiemedel med både det generella bidraget och det högre bidraget. Vi inför dessutom ett särskilt studiestöd för arbetslösa ungdomar där bidraget utgör 100 procent av totalbeloppet. Sammanlagt blir det ca 38 000 fler studiemedelstagare och anslag 1:2 Studiemedel m.m. behöver öka med 1 734 miljoner kronor. I motionen Utbildning för ökad sysselsättning och kunskap (2011/12:Ub287) redogör vi för dessa förslag.

Vi föreslår i motionen Förbättringar i förskola och fritidshem (2011/12:Ub285) en förlängning av vissa examina på lärarutbildningen, vilket gör att utbetalningarna av studiemedel ökar och anslag 1:2 Studiemedel höjs med 88 miljoner kronor.

För att öka antalet specialistsjuksköterskor föreslår vi i motion Specialistutbildning för sjuksköterskor (2011/12:Ub373) att det införs en betald specialistutbildning. Anslag 1:2 Studiemedel m.m. minskas därför med 136 miljoner kronor.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget 1:1 med 2 952 miljoner kronor 2012 jämfört med regeringens förslag.

För att höja studiemedlet föreslår Vänsterpartiet följande lagändringar i 3 kap. studiestödslagen (1999:1395):

11 §

Studiemedel får lämnas med ett belopp som för varje vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1. 5,07 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,2. 3,80 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och 3. 2,54 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.

1. 5,16 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid, 2. 3,87 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och 3. 2,58 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.

12 §

Om inte något annat följer av 13 § får studiebidrag lämnas med ett belopp som för varje vecka som den studerande har rätt till studiemedel utgör

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1. 1,59 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid, 2. 1,19 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och 3. 0,79 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.

1. 1,78 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid, 2. 1,33 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och 3. 0,89 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.

13 §

Till studerande i sådan utbildning som avses i 2 § andra stycket får studiebidrag lämnas med ett högre belopp per vecka, nämligen med

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1. 3,70 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid, 2. 2,77 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och 3. 1,85 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.

1. 4,13 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid, 2. 3,10 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och 3. 2,06 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.

1:3 Studiemedelsräntor m.m.

Höjningen av studiebidraget gör att lånedelens andel minskar och därmed minskar också låneutbetalningarna med 890 miljoner kronor. Utgifterna för räntor på lån som tas upp i Riksgäldskontoret minskar därför med 17 miljoner kronor.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en minskning av anslaget 1:3 med 17 miljoner kronor 2012 jämfört med regeringens förslag.

Stockholm den 4 oktober 2011

Lars Ohly (V)

Ulla Andersson (V)

Hans Linde (V)

Eva Olofsson (V)

Jonas Sjöstedt (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Rossana Dinamarca (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (3)