Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2015/16:3231 av Christer Nylander m.fl. (FP)

av Christer Nylander m.fl. (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Studiestödssystemet i Sverige är ett av världens mest generösa och ger människor goda möjligheter att studera vidare eller återuppta tidigare studier. Studiemedelssystemet har under de senaste åren förstärkts påtagligt genom att alliansregeringen genomförde höjningar av studiemedelsbeloppet, barntillägget och fribeloppet.

Folkpartiet liberalernas bedömning är att studiemedelssystemet i många delar är väl avpassat. Ytterligare reformer kan dock på sikt bli aktuella. Folkpartiet liberalerna vill bland annat fortsätta arbetet för bättre matchning och kompetensutveckling på den svenska arbetsmarknaden. I det perspektivet bör det vara aktuellt att pröva om individuella kompetenskonton kan byggas upp för att användas vid vidareutbildning och omskolning. För att fortsätta stimulera framväxten av ett allt längre arbetsliv bör det även fortsatt vara aktuellt att se över åldersgränserna i studiemedelssystemet. Folkpartiet liberalerna vill även öka genomströmningen i högskolan genom att öka drivkrafterna att klara sin examen på utsatt tid.

Inom utgiftsområde 16 redovisar vi förändringar vad gäller det statliga stödet till vuxenutbildningen. Den avvisning av delar av anslag 1:13 som där föreslås får konsekvensen att anslag 1:2 här minskas med 1 400 miljoner kronor år 2016, även anslag 1:3 påverkas. Vi avvisar även delar regeringens förslag om en utbyggd folkhögskola. Detta minskar utgifterna med 140 miljoner kronor på anslag 1:2, även anslag 1:3 påverkas.

Det behövs en ökad tillgång på speciallärare och specialpedagoger i skolan. Vi föreslår att en premie införs för speciallärar- eller specialpedagogexamen liksom för ämneslärarexamen inom matematik, biologi, kemi, fysik eller teknik.  I över tjugo år har en nedgång i resultat för matematik och naturorienterande skolämnen kunnat konstateras. För att på lång sikt klara ambitionerna i matematik och NO måste vi få fler ämneslärare i grundskolan och gymnasiet. Folkpartiet liberalerna vill att en premie införs för speciallärar- eller specialpedagogexamen liksom för ämneslärarexamen inom matematik, biologi, kemi, fysik eller teknik och anslår ytterligare 85 miljoner kronor år 2016 på anslag 1:7. Vi avvisar av det skälet förslaget om ökad bidragsnivå i vissa lärarutbildningar anslag 1:2 med 119 miljoner kronor år 2016.

Som redovisas under utgiftsområde 16 vill Folkpartiet liberalerna införa en yrkesutbildning för vuxna motsvarande gymnasial nivå med stort inslag av arbetsplatsförlagt lärande, så kallad yrkesskola. Med start 2017 anslår vi därför ytterligare 147 miljoner kronor på anslag 1:2 för studiestöd samt 9 miljoner kronor på anslag 1:3 avsättning för kreditförluster.

Regeringen föreslår en satsning på yrkeshögskolan. Folkpartiet liberalerna anser att yrkeshögskolan fyller en viktig funktion. Under alliansregeringen ökade vi antalet platser på yrkeshögskolan, och Folkpartiet liberalerna vill fortsätta bygga ut Yrkeshögskolan med ännu fler platser. Folkpartiet liberalerna anslår år 2016 ytterligare 36 miljoner kronor på anslag 1:2 Studiemedel och 2 miljoner kronor på anslag 1:3 Avsättning för kreditförluster.

Folkpartiet liberalerna föreslår att studielån som tas fr.o.m. den 1 januari 2016 inte ska kunna skrivas av vid 68 års ålder. Inga andra lån skrivs av vid en viss ålder, och Folkpartiet liberalerna anser därför att det är rimligt att åldersavskrivning inte omfattar nya lån. Förslaget bedöms leda till att utgifterna på anslag 1:3 Avsättning för kreditförluster minskar med 410 miljoner kronor år 2016.

Som redovisas närmare inom utgiftsområde 16 föreslår Folkpartiet liberalerna en kvalitetssatsning på hum/sam-utbildningar. För att finansiera denna satsning justeras antalet platser på vissa högskolor. Vi minskar därför anslag 1:2 Studiemedel med 91 miljoner kronor, även anslag 1:3 Avsättning för kreditförluster påverkas.

Som nämns under utgiftsområde 10 anser Folkpartiet liberalerna att unga som på grund av funktionsnedsättning behöver förlängd skolgång bör få ersättning från studiemedelssystemet, inte aktivitetsersättning. Vi anslår därför år 2017 92 miljoner kronor på anslag 1:1 Studiehjälp och 208 miljoner kronor på anslag 1:2 Studiemedel.

Folkpartiet liberalerna föreslår att PLO-uppräkningen för åren 2016–2018 justeras på samma sätt som för innevarande budgetår. På detta utgiftsområde påverkas Centrala Studiestödsnämnden. På detta utgiftsområde påverkas anslag 1:8.

Tabell 1. Anslagsförslag 2016 för utgiftsområde 15 Studiestöd

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (FP)

1:1

Studiehjälp

3 331 370

1:2

Studiemedel

14 983 935

1 714 000

1:3

Avsättning för kreditförluster

1 879 208

530 000

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor

617 220

7 000

1:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

61 150

1:6

Bidrag till vissa studiesociala ändamål

27 000

1:8

Centrala studiestödsnämnden

794 031

1 000

1:9

Överklagandenämnden för studiestöd

14 018

Nya anslag

1:7

Examenpremie m.m.

+85 000

Summa

21 707 932

2 167 000

Specificering av anslagsförändringar

1:1

Studiehjälp

1:2

Studiemedel

119 000

1:2

Studiemedel

1 400 000

1:2

Studiemedel

140 000

1:2

Studiemedel

91 000

1:2

Studiemedel

+36 000

1:2

Studiemedel

1:2

Studiemedel

1:3

Avsättning för kreditförluster

105 000

1:3

Avsättning för kreditförluster

11 000

1:3

Avsättning för kreditförluster

6 000

Christer Nylander (FP)

Roger Haddad (FP)

Erik Ullenhag (FP)

Tina Acketoft (FP)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Birgitta Ohlsson (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)