Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2016/17:2477 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.

Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap hoppas vi kunna skapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.

Sverigedemokraterna står fritt från såväl socialismens som liberalismens ekonomiska teorier och kan därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat förhållningssätt i ekonomiska frågor. Förutsatt att det kan gagna Sverige och dess medborgare är vi öppna för samtal, diskussioner och samarbeten med alla andra partier.

I vår höstbudget stakar vi ut våra viktigaste visioner för de kommande åren. Vi visar att det inte måste finnas någon motsättning mellan ekonomisk tillväxt och sysselsättning å den ena sidan och allmän välfärd, trygghet och socialt ansvarstagande å den andra.

Sverigedemokraterna ser att det behövs ytterligare incitament för att motivera elever att välja att studera till yrken där det råder brist på personal, och till utbildningarna på yrkeshögskolan. Därför öronmärker vi pengar för att kunna öka studiestödet till dem som väljer att läsa dessa utbildningar.


Tabell 1 Anslagsförslag 2017 för utgiftsområde 15 Studiestöd

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Studiehjälp

3 427 850

1:2

Studiemedel

15 292 371

+400 000

1:3

Avsättning för kreditförluster

1 963 965

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor

368 690

1:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

62 150

1:6

Bidrag till vissa studiesociala ändamål

27 000

1:7

Studiestartsstöd

448 000

1:8

Centrala studiestödsnämnden

829 747

1:9

Överklagandenämnden för studiestöd

14 226

Summa

22 433 999

+400 000

Stefan Jakobsson (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Carina Herrstedt (SD)

Richard Jomshof (SD)

Christina Östberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)