Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2017/18:3856 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Sammanfattning 

Det är viktigt att det finns goda möjligheter till att byta yrkesbana även om man befinner sig mitt i livet. Därför lägger Moderaterna fram flera förslag för att göra det lättare att studera i vuxen ålder. Vi vill höja fribeloppet, utöka antalet studieveckor för den som fyllt 40 år, höja åldersgränsen för studiemedel och tilläggslånet för studerande med barn.

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en satsning för att höja fribeloppet och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en satsning för att utöka antalet studieveckor med 20 för den som fyllt 40 år, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en satsning för att höja åldersgränsen för studiemedel och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en satsning för att höja tilläggslånet för studerande med barn och tillkännager detta för regeringen.


Anslagsanvisning

Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2018 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Anslagsförslag 2018 för utgiftsområde 15 Studiestöd

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Studiehjälp

4 091 761

+8 280

1:2

Studiemedel

16 357 643

505 600

1:3

Avsättning för kreditförluster

1 878 700

30 800

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor

140 582

1:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

62 150

+380

1:6

Bidrag till vissa studiesociala ändamål

29 000

1:7

Studiestartsstöd

909 000

909 000

1:8

Centrala studiestödsnämnden

869 376

1:9

Överklagandenämnden för studiestöd

14 480

Summa

24 352 692

1 436 740

Politikens inriktning

Inledning

Många byter yrke och arbetsplats någon gång under yrkeslivet, och många vill ha ett längre yrkesliv. Regeringen utökar gärna antalet platser på olika utbildningar, men ser inte över möjligheterna för exempelvis en förälder att vara borta från arbetsmarknaden för att studera en tid. Det hjälper inte att ha rätt till en utbildning om man inte har råd att gå utbildningen. Om fler ska kunna känna sig trygga med att byta arbete eller till och med bransch även längre upp i åldern behöver förutsättningarna för omställning förbättras. Det måste därför vara möjligt och attraktivt för fler att studera också senare i livet.

Anslag 1:1 Studiehjälp

Regeringen har sänkt åldersgränsen för förtidspensionering från 30 till 19 år. De flesta som omfattas av förslaget är unga personer med olika funktionshinder. Moderaterna anser att det är fel att stänga dörren till arbetsmarknaden för dessa och vill istället skapa nya vägar in till både arbete och studier för alla människor.

Anslag 1:2 Studiemedel

En person som behöver bygga på sina studier för att antingen kunna ta större ansvar, exempelvis en undersköterska som efter ett antal yrkesår vill vidareutbilda sig till sjuksköterska, eller helt byta spår ska ha förutsättningarna att göra det. Moderaterna satsar därför 159 miljoner kronor från och med år 2018 på ett omställningspaket för att förbättra möjligheterna att finansiera högre utbildning senare.

Omställningspaketet på 159 miljoner kronor innehåller medel till följande fyra förändringar: För att öka möjligheterna att kombinera arbete och studier vill vi att fribeloppet, den inkomst man kan tjäna utan att studiemedlet minskar, höjs från dagens dryga 170 000 kronor till över 200 000 kronor per kalenderår. Vi vill att möjligheterna till extra studieveckor för den som fyllt 40 år ska utökas med 20 veckor från 40 veckor till 60 veckor. Vi vill att åldersgränsen för studiemedel höjs till 60 år samt att möjligheten till tilläggslån för studerande över 25 år med barn höjs från 3 800 kr till 5 000 kr per månad.

Moderaterna säger nej till regeringens generella utbyggnad av högskolan och därmed minskar kostnaden för studiemedel med 110 miljoner kronor om året. Dessutom säger Moderaterna nej till fler platser på folkhögskolan och nej till regeringens ineffektiva utbildningskontrakt vilket också minskar anslaget.

Anslag 1:7 Studiestartsstöd

Moderaterna säger nej till regeringens satsning på ett studiestartsstöd för att finansiera andra prioriterade satsningar. Moderaternas förslag på arbetsmarknadsåtgärder för människor som står långt bort från arbetsmarknaden återfinns bland annat under utgiftsområde 14.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Betty Malmberg (M)

Michael Svensson (M)

Erik Bengtzboe (M)

Maria Stockhaus (M)

Ida Drougge (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (5)