Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2018/19:2636 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

av Fredrik Christensson m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Tillhandahållandet av en högkvalitativ och tillgänglig utbildning är ett av politikens viktigaste uppdrag. För den enskilde innebär tillgången till utbildning en möjlighet till bildning och personlig utveckling. För samhället innebär en tillgänglig utbildning att arbetskraftens produktivitet kan säkras. Därtill är utbildning en viktig och effektiv omfördelningsmekanism. Genom att tillgängliggöra utbildning jämnas livschanser ut och behovet av hög beskattning och snedvridande transfereringssystem minskar. En utbildning som tillgängliggörs baserat på lämplighet och meriter säkerställer också att utbildningen nyttjas effektivt och motverkar social snedrekrytering.

Studiestödet fyller här en viktig funktion. Genom att överbrygga kapitalmarknads­imperfektioner tillgängliggörs utbildning till människor som i frånvaron av studiestödet inte hade haft möjlighet att studera, trots att det hade varit en lönsam investering för såväl den enskilde som för samhället.

Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 för utgiftsområde 15 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Studiehjälp

4267138

1:2

Studiemedel

16867156

1:3

Avsättning för kreditförluster

1844552

420000

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor

148949

1:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

62150

1:6

Bidrag till vissa studiesociala ändamål

29000

1:7

Studiestartsstöd

909000

1:8

Centrala studiestödsnämnden

880340

1:9

Överklagandenämnden för studiestöd

14671

Summa

25022956

420000

Tabell 2 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 till 2021 för utgiftsområde 15 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Miljoner kronor

2019

2020

2021

1:1

Studiehjälp

1:2

Studiemedel

1:3

Avsättning för kreditförluster

420,0

440,0

450,0

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor

1:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

1:6

Bidrag till vissa studiesociala ändamål

1:7

Studiestartsstöd

1:8

Centrala studiestödsnämnden

1:9

Överklagandenämnden för studiestöd

Summa

420

440

450

Centerpartiets överväganden

Anslag 1:3 Avsättning för kreditförluster föreslås minska med 420 miljoner kronor 2019, samt beräknas minska med 440 miljoner kronor 2020 och 450 miljoner kronor 2021, till följd av Centerpartiets förslag om att avskaffa åldersavskrivningen av studielån.

Fredrik Christensson (C)

Ulrika Heie (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)