Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2019/20:2696 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell1 i motionen.

Anslagsfördelning

Förutom de anslagsförändringar som redovisas i tabell 1 har vi inga avvikelser i förhållande till regeringens förslag.

Tabell 1 Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 15 Studiestöd

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:2

Studiemedel

17 696 712

+610 000

1:8

Centrala studiestödsnämnden

889 803

+300 000

Summa

25 508 400

+910 000

Anslag 1:2 Studiemedel

Vänsterpartiet föreslår en satsning på ett semestertillägg i studiemedlet. Förslaget innebär att för varje 10 veckor studiemedel som söks och beviljas på vårterminen betalas det ut en veckas studiebidrag i juni. Vänsterpartiet har därför valt att avsätta 610 miljoner kronor mer 2020 jämfört med regeringen för att finansiera satsningen.

Anslag 1:8 Centrala studiestödsnämnden

Under alliansregeringen höjdes påminnelseavgifterna för sent inbetalade fakturor till CSN från 200 kronor till 450 kronor. Vänsterpartiet vill se ett mer aktivt arbete emot att människor hamnar i skuldproblematik och föreslår därför att anslaget till CSN ökas med 300 miljoner kronor i jämförelse med regeringen för att återigen kunna sänka påminnelseavgifterna.

Jonas Sjöstedt (V)

Jens Holm (V)

Maj Karlsson (V)

Birger Lahti (V)

Karin Rågsjö (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Daniel Riazat (V)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)