Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2010/11:Ub426 av Mikael Damberg m.fl. (S, MP, V)

av Mikael Damberg m.fl. (S, MP, V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt uppställning

Anslag 

 

Regeringens förslag (tkr)

Förändring (tkr)

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

917 040

–33 500

1:13

Myndigheten för yrkeshögskolan

104 830

65 000

1:15

Statligt stöd till vuxenutbildning

3 350 142

1 120 000

2:1

Högskoleverket

177 031

412 500

Summa

1 564 000

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om höjd kvalitet i skolan, högskolan och vuxenutbildningen.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fler studieplatser.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om högskoleplatser och bemyndigar regeringen att fördela dessa.

Motivering

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. Ska företagen klara av att ständigt utvecklas måste deras anställda också kunna göra det. Det förutsätter breda investeringar i utbildning. Vi avsätter resurser för totalt 44 000 fler studieplatser 2011 och 29 250 fler studieplatser 2012 (se motion 2009/010:Fi15).

Vi vill se en likvärdig skola som sätter varje elevs möjlighet att nå kunskapsmålen i centrum och stimulerar till kreativitet och ansvarstagande. Då behövs mindre klasser och fler lärare och andra specialister i skolan. Vi vill investera i ett kvalitetsprogram för skolan, med ambitionen att lärartätheten ska öka till nio lärare per 100 elever.

Vårt mål är tydligt – Sverige ska ligga bland topp tio i OECD:s Pisa-undersökning inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap 2015. Vi vill se ett nationellt initiativ för att motverka mobbning och annan kränkande behandling i skolan, förbättra modersmålsundervisningen, satsa på elevhälsa och genomföra ett skolkökslyft.

1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

Skriftliga omdömen ska ges från första årskursen så att det är tydligt för elever, förälder och lärare hela tiden vad som krävs för att nå målen. För att varje elev ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och för att främja pedagogisk mångfald ska det vara möjligt att avvika från den nationella timplanen.

Betyg ska ges från årskurs sju. Därför avvisar vi regeringens medel till betyg från årskurs sex, 15 miljoner kronor. Vi vill utvärdera de senaste årens stora skolreformer och stärka möjligheterna till en likvärdig utbildning, ökad kvalitet och en sammanhållen skola. Gymnasieskolan ska ge alla högskolebehörighet.

Vi avvisar regeringens medel till entreprenörskap i utbildningen, 18,5 miljoner kronor. Sammantaget minskar vi anslaget med 33,5 miljoner kronor 2011.

1:13 Myndigheten för yrkeshögskolan

Den kvalificerade yrkesutbildningen inom yrkeshögskolan är en viktig del i att förse företag och organisationer med rätt utbildad arbetskraft. Intresset för fler platser inom yrkeshögskolan är starkt från kommuner, näringsliv och studenter. Vi vill därför tillföra 1 000 nya platser under 2011 och 2012. Vi avsätter 65 miljoner kronor mer än regeringen på anslaget 2011.

1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning

Specificering av anslag 1:15

tkr

Kunskapslyft 2.0, 2 500 platser

175 000

5 000 platser på Komvux

225 000

Ungdomslyft 8 000 platser 2011

400 000

2 000 platser på folkhögskola

170 000

5 000 platser till korttidsstudiestöd

50 000

Förbättra kvaliteten i sfi

100 000

Summa:

1 120 000

Många unga som inte får jobb saknar en fullständig gymnasieexamen. Vår långsiktiga ambition är att alla före 25 års ålder ska ha en fullständig gymnasieexamen. Vi vill redan 2011 införa ett ungdomslyft för att ge unga arbetslösa möjlighet att läsa in gymnasiet med rimliga studievillkor, och vill därefter gå vidare med ett bredare framtidslyft som ska omfatta fler grupper.

Nyanlända ska få lättare att få jobb. Språket är då en nyckel. Vi vill göra en kvalitetssatsning av sfi på 100 miljoner kronor. Sammantaget avsätter vi 1 120 miljoner kronor för 2011.

2:1 Högskoleverket

Specificering av anslag 2:1

tkr

Bättre kvalitet i högskolan

200 000

2 500 platser i högskolan

122 500

Mer praktik i högskolan

40 000

Bättre studie- och yrkesvägledning

50 000

Summa:

412 500

Vi vill förbättra utbildningen vid högskolan, genom satsningar på kvalitet och bättre karriär- och yrkesvägledning och bättre möjligheter till praktik.

Stockholm den 26 oktober 2010

Mikael Damberg (S)

Jabar Amin (MP)

Rossana Dinamarca (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (4)