Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2011/12:Ub476 av Lars Ohly m.fl. (V)

av Lars Ohly m.fl. (V)
V361

Sammanfattning

Utbildningspolitiken har en central roll för att bekämpa arbetslösheten och öka konkurrenskraften i framtiden genom höjd kunskap och kvalitet. Vi vill därför satsa på fler utbildningsplatser för att öka såväl sysselsättningen som människors kunskaper. I förhållande till regeringens förslag blir det drygt 25 000 fler platser på komvux och 5 000 fler platser på yrkeshögskolan 2012. Vi ökar även antalet högskoleplatser som en följd av vår satsning för att öka sysselsättningen och utbildningsnivån och vi föreslår att utbildningen för förskollärare och fritidspedagoger förlängs. Det blir drygt 12 000 fler platser 2012.

Vänsterpartiet vill genomföra reformer för att öka tillgängligheten och kvaliteten inom förskolan och fritidshemmen. Vi föreslår därför att det införs en skyldighet för kommuner att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid samt att personaltätheten ska öka och att gruppstorlekarna följaktligen ska minska på fritidshemmen.

Vi föreslår 1 miljard kronor för en satsning på ökat stöd till de elever och skolor som har störst behov av hjälp för att kunna nå målen och få den kunskap de har rätt till.

Skolmaten ska bli bättre genom att skolbespisningarna renoveras och rustas upp samt att personalen får möjlighet till utbildning för att utveckla sin kompetens. Alla grundskoleelever ska också kunna få frukost i skolan.

Vi vill att skolan ska arbeta bättre för att skapa jämställdhet och att ett led i detta arbete är att erbjuda kurser i feministiskt självförsvar.

För att höja kvaliteten på högskolan vill vi bl.a. öka undervisningstiden, förstärka studentinflytandet och förbättra de ekonomiska villkoren för forskarstuderande genom att fler ska få doktorandtjänst.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt uppställning:

Anslag

Regeringens förslag (tkr)

Anslagsförändring (tkr)

1:1

Statens skolverk

375 996

1 000 000

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

856 676

52 000

1:6

Särskilda insatser inom skolområdet

443 267

800 000

1:7

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

3 660 000

2 600 000

1:15

Statligt stöd till vuxenutbildning

2 251 849

967 000

2:70

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

637 392

2 415 000

Summa

7 834 000

1:1 Statens skolverk

Vi ökar anslag 1:1 med 1 miljard kronor som en följd av att vi föreslår att Skolverket ska fördela ett nytt bidrag som innebär en satsning på ökat stöd till de elever och skolor som har störst behov av hjälp för att nå målen och få den kunskap de har rätt till. I motionen Fördelning av pengar till skolan (2011/12:Ub286) finns en utförligare redogörelse för detta förslag.

1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

I motionen Bättre skolmat (2011/12:Ub288) föreslår vi en satsning för att höja kvaliteten i skolbespisningarna, vilket gör att anslag 1:5 ökar med 50 miljoner kronor. Vi menar också att alla grund- och gymnasieskolor ska erbjuda kurser i feministiskt självförsvar för flickor från och med årskurs 7. Anslaget 1:5 ökar således med 2 miljoner kronor och mer om detta förslag finna att läsa i motionen Jämställdhet och feministiskt självförsvar (2011/12:Ub284).

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget 1:5 med 52 miljoner kronor 2012 jämfört med regeringens förslag.

1:6 Särskilda insatser inom skolområdet

Vi vill att alla grundskolor ska erbjuda eleverna frukost i skolan, vilket höjer anslag 1:6 med 800 miljoner kronor. Bakgrund och syfte med detta förslag finns i motion Barnfattigdom (2011/12:So569).

1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Vänsterpartiet vill genomföra reformer för att öka tillgängligheten och kvaliteten inom förskolan och fritidshemmen. Vi föreslår därför att det införs en skyldighet för kommuner att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid samt att personaltätheten ska öka och att gruppstorlekarna följaktligen ska minska på fritidshemmen. Anslag 1:7 höjs som en följd av dessa förslag med 1 850 respektive 750 miljoner kronor. Reformerna beskrivs i motionen Förbättringar i förskola och fritidshem (2011/12:Ub285).

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget 1:7 med 2 600 miljoner kronor 2012 jämfört med regeringens förslag.

1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning

Vi vill satsa på fler utbildningsplatser för att öka såväl sysselsättningen som människors kunskaper. I förhållande till regeringens förslag blir det drygt 25 000 fler platser på komvux och 5 000 fler platser på yrkeshögskolan 2012. En beskrivning av förslagen finns i motionen Utbildning för ökad sysselsättning och kunskap (2011/12:Ub287).

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget 1:15 med 967 miljoner kronor 2012 jämfört med regeringens förslag.

2:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

Vi ökar även antalet högskoleplatser som en följd av vår satsning på fler utbildningsplatser för att öka sysselsättningen och utbildningsnivån. Vi föreslår även att utbildningen för förskollärare och fritidspedagoger förlängs. Det blir drygt 12 000 fler platser 2012 och en höjning av anslag 2:70 med 870 miljoner kronor, vilket det går att läsa om i motionerna Utbildning för ökad sysselsättning och kunskap, 2011/12:Ub287, och Förbättringar i förskola och fritidshem (2011/12:Ub285).

För att höja kvaliteten på högskolan vill vi bl.a. öka undervisningstiden, förstärka studentinflytandet och förbättra de ekonomiska villkoren för forskarstuderande genom att fler ska få doktorandtjänst. Satsningarna beskrivs i motionen Höjd kvalitet på högskolan (2011/12:Ub353) och anslag 2:70 höjs med 1 545 miljoner kronor varav 1 300 miljoner går till utökad undervisningstid, 95 miljoner till studentinflytande och 150 miljoner till doktorandtjänster.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget 2:70 med 2 415 miljoner kronor 2012 jämfört med regeringens förslag.

Stockholm den 4 oktober 2011

Lars Ohly (V)

Ulla Andersson (V)

Hans Linde (V)

Eva Olofsson (V)

Jonas Sjöstedt (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Rossana Dinamarca (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)