Motion till riksdagen
2017/18:3711
av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Utbildning berikar både samhälle och individer. Tillgång till högre utbildning av god kvalitet i hela landet ökar människors möjligheter till jobb och trygghet, samtidigt som det gynnar näringslivet och vår gemensamma välfärd. En samverkan och en nära koppling mellan den högre utbildningen och det omgivande samhället är därför av största vikt. Centerpartiet verkar för att lärosätena ska bli mer autonoma, finnas i hela landet och ges ytterligare möjligheter att utforma sin verksamhet efter regionala förutsättningar.

 


Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1 Centerpartiets förslag till anslag för 2018 för utgiftsområde 16 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Statens skolverk

1 124 218

145 940

1:2

Statens skolinspektion

405 298

3 130

1:3

Specialpedagogiska skolmyndigheten

722 806

3 990

1:4

Sameskolstyrelsen

40 099

200

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

3 685 198

878 000

1:6

Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan

296 950

1 600

1:7

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.

4 436 000

1 410 000

1:8

Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.

190 220

7 200

1:9

Bidrag till svensk undervisning i utlandet

102 540

550

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal

308 985

1:11

Bidrag till vissa studier

17 525

1:12

Myndigheten för yrkeshögskolan

115 581

530

1:13

Statligt stöd till vuxenutbildning

2 570 034

200 000

1:14

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning

2 204 750

259 000

1:15

Upprustning av skollokaler och utemiljöer

680 000

200 000

1:16

Fler anställda i lågstadiet

2 300 000

1:17

Skolforskningsinstitutet

23 756

100

1:18

Praktiknära skolforskning

18 543

1:19

Bidrag till lärarlöner

4 457 100

212 000

1:20

Särskilda insatser inom skolområdet

163 418

1:21

Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

1 000 000

1 000 000

2:1

Universitetskanslersämbetet

144 539

640

2:2

Universitets- och högskolerådet

174 578

4 720

2:3

Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 756 305

22 670

2:4

Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

2 131 629

11 420

2:5

Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2 066 875

18 754

2:6

Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

2 193 198

11 720

2:7

Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2 123 478

19 064

2:8

Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 564 290

8 310

2:9

Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 739 036

22 590

2:10

Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 630 355

8 730

2:11

Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 396 659

11 844

2:12

Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 118 416

5 980

2:13

Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 549 701

14 324

2:14

Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

886 763

4 720

2:15

Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

720 949

3 850

2:16

Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 559 586

8 320

2:17

Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 161 006

5 980

2:18

Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 545 942

8 290

2:19

Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

674 320

5 230

2:20

Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

385 307

2 040

2:21

Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

664 465

5 736

2:22

Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

238 163

1 260

2:23

Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 067 905

10 144

2:24

Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå

335 303

1 790

2:25

Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

797 279

6 466

2:26

Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

265 079

1 400

2:27

Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

554 525

6 250

2:28

Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå

244 069

1 300

2:29

Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

935 565

14 404

2:30

Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

236 817

770

2:31

Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

247 764

1 310

2:32

Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå

96 517

510

2:33

Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

610 073

3 220

2:34

Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå

113 742

580

2:35

Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

202 136

1 090

2:36

Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

50 405

270

2:37

Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

103 938

3 324

2:38

Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

34 406

180

2:39

Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

501 449

5 980

2:40

Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå

74 480

370

2:41

Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

432 085

2 816

2:42

Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå

76 988

340

2:43

Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

455 713

6 286

2:44

Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå

98 016

510

2:45

Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

393 975

4 854

2:46

Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå

68 748

350

2:47

Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

397 872

5 400

2:48

Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå

63 057

300

2:49

Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

309 935

1 640

2:50

Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå

50 523

260

2:51

Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

364 670

4 126

2:52

Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå

63 124

270

2:53

Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

162 576

1 984

2:54

Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

19 689

50

2:55

Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

64 579

350

2:56

Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

11 214

30

2:57

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

131 513

1 824

2:58

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

19 787

50

2:59

Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

421 111

8 314

2:60

Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå

83 707

320

2:61

Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

30 076

160

2:62

Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

20 776

60

2:63

Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet

3 344 601

22 104

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor

732 248

6 800

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor

432 125

2 785

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning

2 583 230

13 930

2:67

Särskilda bidrag inom högskoleområdet

45 116

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation

6 007 846

14 000

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer

360 061

3:3

Vetenskapsrådet: Förvaltning

163 492

770

3:4

Rymdforskning och rymdverksamhet

947 356

3:5

Rymdstyrelsen: Förvaltning

34 464

280

3:6

Institutet för rymdfysik

55 428

300

3:7

Kungl. biblioteket

370 085

2 380

3:8

Polarforskningssekretariatet

48 024

460

3:9

Sunet

49 183

3:10

Centrala etikprövningsnämnden

7 342

30

3:11

Regionala etikprövningsnämnder

41 377

140

3:12

Särskilda utgifter för forskningsändamål

99 995

4:1

Internationella program

81 589

4:2

Avgift till Unesco och ICCROM

30 886

4:3

Kostnader för Svenska Unescorådet

10 380

50

4:4

Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning

21 043

Summa

77 965 638

3 730 943


Tabell 2 Centerpartiets förslag till anslag för 2018 till 2020 för utgiftsområde 16 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Miljoner kronor

2018

2019

2020

1:1

Statens skolverk

145,9

108,0

97,1

1:2

Statens skolinspektion

3,1

14,1

16,3

1:3

Specialpedagogiska skolmyndigheten

4,0

7,4

11,1

1:4

Sameskolstyrelsen

0,2

0,4

0,6

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

878,0

273,0

129,0

1:6

Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan

1,6

4,1

6,5

1:7

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.

1 410,0

1 410,0

910,0

1:8

Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.

7,2

7,4

7,4

1:9

Bidrag till svensk undervisning i utlandet

0,6

1,0

1,5

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal

1:11

Bidrag till vissa studier

1:12

Myndigheten för yrkeshögskolan

0,5

1,1

1,6

1:13

Statligt stöd till vuxenutbildning

200,0

200,0

50,0

1:14

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning

259,0

17,0

54,0

1:15

Upprustning av skollokaler och utemiljöer

200,0

1:16

Fler anställda i lågstadiet

1:17

Skolforskningsinstitutet

0,1

0,2

0,3

1:18

Praktiknära skolforskning

1:19

Bidrag till lärarlöner

212,0

352,0

540,0

1:20

Särskilda insatser inom skolområdet

1:21

Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

1 000,0

3 500,0

6 000,0

2:1

Universitetskanslersämbetet

0,6

1,3

2,0

2:2

Universitets- och högskolerådet

4,7

5,4

6,2

2:3

Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

22,7

37,9

53,8

2:4

Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

11,4

21,9

33,2

2:5

Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

18,8

32,1

46,3

2:6

Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

11,7

22,5

34,1

2:7

Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

19,1

32,7

47,2

2:8

Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

8,3

16,0

24,2

2:9

Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

22,6

37,8

53,5

2:10

Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

8,7

16,8

25,4

2:11

Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

11,8

19,9

28,5

2:12

Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

6,0

11,5

17,4

2:13

Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

14,3

24,8

35,9

2:14

Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

4,7

9,1

13,7

2:15

Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

3,9

7,4

11,2

2:16

Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå

8,3

16,0

24,2

2:17

Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

6,0

11,5

17,4

2:18

Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

8,3

15,9

24,1

2:19

Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

5,2

9,5

14,0

2:20

Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

2,0

3,9

5,9

2:21

Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

5,7

10,3

15,1

2:22

Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1,3

2,4

3,7

2:23

Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

10,1

18,1

26,4

2:24

Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1,8

3,4

5,2

2:25

Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

6,5

11,7

17,2

2:26

Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1,4

2,7

4,1

2:27

Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

6,3

10,9

15,8

2:28

Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1,3

2,5

3,8

2:29

Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

14,4

24,0

33,9

2:30

Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

0,8

1,5

2,2

2:31

Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1,3

2,5

3,8

2:32

Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå

0,5

1,0

1,5

2:33

Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

3,2

6,2

9,4

2:34

Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå

0,6

1,1

1,7

2:35

Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1,1

2,1

3,2

2:36

Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

0,3

0,5

0,8

2:37

Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

3,3

4,8

6,3

2:38

Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

0,2

0,3

0,5

2:39

Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

6,0

10,4

15,0

2:40

Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå

0,4

0,7

1,1

2:41

Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2,8

5,2

7,8

2:42

Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå

0,3

0,7

1,0

2:43

Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

6,3

10,9

15,6

2:44

Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå

0,5

1,0

1,5

2:45

Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

4,9

8,5

12,2

2:46

Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå

0,4

0,7

1,0

2:47

Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

5,4

8,6

12,0

2:48

Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå

0,3

0,6

0,9

2:49

Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1,6

3,2

4,8

2:50

Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå

0,3

0,5

0,8

2:51

Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

4,1

7,2

10,4

2:52

Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå

0,3

0,5

0,8

2:53

Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2,0

3,5

5,0

2:54

Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

0,1

0,1

0,2

2:55

Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

0,4

0,7

1,0

2:56

Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

0,0

0,1

0,1

2:57

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1,8

3,1

4,5

2:58

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

0,1

0,1

0,2

2:59

Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

8,3

12,6

17,1

2:60

Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå

0,3

0,6

0,9

2:61

Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

0,2

0,3

0,4

2:62

Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

0,1

0,1

0,2

2:63

Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet

22,1

41,1

61,2

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor

6,8

3,9

0,7

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor

2,8

0,7

1,6

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning

13,9

26,8

40,5

2:67

Särskilda bidrag inom högskoleområdet

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation

14,0

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer

3:3

Vetenskapsrådet: Förvaltning

0,8

1,6

2,4

3:4

Rymdforskning och rymdverksamhet

3:5

Rymdstyrelsen: Förvaltning

0,3

0,4

0,6

3:6

Institutet för rymdfysik

0,3

0,6

0,9

3:7

Kungl. biblioteket

2,4

4,1

6,1

3:8

Polarforskningssekretariatet

0,5

0,7

0,9

3:9

Sunet

3:10

Centrala etikprövningsnämnden

0,0

0,1

0,1

3:11

Regionala etikprövningsnämnder

0,1

0,3

0,5

3:12

Särskilda utgifter för forskningsändamål

4:1

Internationella program

4:2

Avgift till Unesco och ICCROM

4:3

Kostnader för Svenska Unescorådet

0,1

0,1

0,2

4:4

Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning

Summa

3 731

5 769

7 281

Centerpartiets överväganden

Anslag 1:1 Statens skolverk föreslås minska med 6 miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag om en försöksverksamhet med yrkesprov avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 6 miljoner kronor år 2019 och med 3 miljoner kronor år 2020. Anslaget föreslås minska med 30 miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag om en resursförstärkning för att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 25 miljoner kronor år 2019 och med 9 miljoner kronor år 2020. Anslaget föreslås minska med 5miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag om en resursförstärkning för att få fler att bli yrkeslärare avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 5 miljoner kronor år 2019. Anslaget föreslås minska med 15 miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag om en resursförstärkning för att alla ska fullfölja gymnasiet avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 11 miljoner kronor år 2019 och med 9 miljoner kronor år 2020. Anslaget föreslås minska med 4miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag om en informationsinsats om anställningsstöd avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 2miljoner kronor per år från och med år 2019. Anslaget föreslås minska med 4 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag om en informationsinsats om läraryrket avvisas. Anslaget föreslås minska med 2 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning avseende en webbutbild­ning återställs. Anslaget föreslås minska med 5 miljoner kronor år 2018 till följd av att en tidigare anslagshöjning avseende förskoleklassens förtydligade uppdrag återställs. Anslaget föreslås minska med 15 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning avseende kompetensutveckling återställs. Anslaget föreslås minska med 18 miljoner kronor år 2018 till följd av att en tidigare anslagshöjning avseende samverkan för bästa skola återställs. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 28 miljoner kronor år 2019 och med 38 miljoner kronor år 2020. Anslaget föreslås minska med 35 miljoner kronor år 2018 till följd av att en tidigare anslagshöjning avseende en tillfällig resursförstärkning till Skolverket återställs.

Anslag 1:2 Statens skolinspektion föreslås minska med 1 miljon kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag om ekonomisk redovisning på skolenhetsnivå avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 10 miljoner kronor per år från och med år 2019.

Anslag 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet föreslås minska med 500 miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag om en resursförstärkning avvisas till förmån för ökade generella statsbidrag till kommunerna. Anslaget föreslås minska med 25 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag om fortbildning avvisas. Anslaget föreslås minska med 56 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp år 2019, till följd av att regeringens förslag om lovskola avvisas. Anslaget föreslås minska med 80 miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag om en försöksverksamhet med utökad undervisningstid i svenska avvisas. Centerpartiet har egna satsningar på detta område. Anslaget föreslås minska med 30 miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag om behörighets­givande utbildning för yrkesförare avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 46 miljoner kronor år 2019 och med 66 miljoner kronor år 2020. Anslaget beräknas minska med 59 miljoner kronor år 2020 till följd av att regeringens förslag om högskolebehörighet i yrkesprogram avvisas. Anslaget föreslås minska med 14 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag om simskola på loven avvisas. Anslaget föreslås minska med 5miljoner kronor år 2018 till följd av att en tidigare anslagshöjning rörande Läslyftet återställs. Anslaget föreslås minska med 1 miljon kronor år 2018 till följd av att en tidigare anslagshöjning rörande språk-, läs- och skrivutveckling återställs. Anslaget föreslås minska med 30 miljoner kronor år 2018 till följd av att en tidigare anslags­höjning rörande förskoleklassens förtydligade uppdrag återställs. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 30 miljoner kronor år 2019 och med 15 miljoner kronor år 2020. Anslaget föreslås minska med 18 miljoner kronor år 2018 till följd av att en tidigare anslagshöjning rörande samverkan för bästa skola återställs. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 28 miljoner kronor år 2019 och med 38 miljoner kronor år 2020. Anslaget föreslås minska med 13 miljoner kronor år 2018 till följd av att en tidigare anslagshöjning rörande yrkesutbildningens år återställs. Anslaget föreslås minska med 32 miljoner kronor år 2018 till följd av att en tidigare anslagshöjning rörande speciallärarutbildningen återställs. Anslaget föreslås minska med 200 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning rörande en elevhälsosatsning återställs. Centerpartiet har en egen större satsning på detta område. Anslaget föreslås minska med 390 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp år 2019, till följd av att en tidigare anslagshöjning rörande läxhjälp återställs. Anslaget föreslås minska med 30 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp år 2019, till följd av att en tidigare anslagshöjning rörande skolbibliotek återställs. Anslaget föreslås öka med 30 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets satsning på Teach for Sweden. Anslaget föreslås öka med 500 miljoner kronor, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets satsning på språk- och introduktionsprogram. Anslaget föreslås öka med 16 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets satsning på Ung Företagsamhet.

Anslag 1:7 Maxtaxa föreslås minska med 80 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslags­höjning rörande barnomsorg på kvällar återställs. Anslaget föreslås minska med 500 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp år 2019, till följd av att en tidigare tidsbegränsad anslagshöjning rörande fritidshem återställs. Anslaget föreslås minska med 830 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning avseende barngrupper i förskolan återställs. Alla dessa tre förändringar rör den typ av riktade statsbidrag som i hög grad bör ersättas av ökade generella statsbidrag till kommunerna.

Anslag 1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. föreslås minska med 7miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning återställs.

Anslag 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning föreslås minska med 200 miljoner kronor år 2018 till följd av att en tidigare anslagshöjning rörande anställda inom bland annat äldreomsorg återställs. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 200 miljoner kronor år 2019 och med 50 miljoner kronor år 2020.

Anslag 1:14 föreslås minska med 70 miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag om fler YH-platser avvisas till förmån för Centerpartiets satsning på detta område. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 320 miljoner kronor år 2019 och med 620 miljoner kronor år 2020. Anslaget föreslås öka med 329 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om fler YH-platser. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 337 miljoner kronor år 2019 och med 674 miljoner kronor år 2020.

Anslag 1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer föreslås minska med 200 miljoner kronor år 2018 till följd av att en tidigare tidsbegränsad anslagshöjning rörande statliga bidrag för upprustning av skollokaler återställs.

Anslag 1:19 Bidrag till lärarlöner föreslås öka med 212 miljoner kronor till följd av Centerpartiets förslag om att inrätta fler karriärtjänster, särskilt i utanförskapsområden. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 352 miljoner kronor år 2019 och med 540 miljoner kronor år 2020.

Anslag 1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling föreslås minska med 1 000 miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag på detta område avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 3500 miljoner kronor år 2019 och med 6000 miljoner kronor år 2020.

Anslag 2:2 Universitets- och högskolerådet föreslås minska med 4 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag om en informationsinsats avvisas.

Centerpartiet motsätter sig regeringens förslag, från budgetpropositionen för 2017, om att bygga ut lärarutbildningen. Detta påverkar anslagen 2:3, 2:5, 2:7, 2:9, 2:11, 2:13, 2:19, 2:21, 2:23, 2:25, 2:27, 2:31, 2:37, 2:39, 2:41, 2:43, 2:45, 2:47, 2:51, 2:53, 2:57 och 2:59. Sammantaget föreslås dessa anslag därför minska med 107,998 miljoner kronor år 2018 och de beräknas minska med 161,957 miljoner kronor år 2019 samt med 215,976 miljoner kronor år 2020.

Anslag 2:64 föreslås öka med 10 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets förslag om ökade resurser för kompletterande utbildning.

Anslag 2:65 föreslås öka med 5 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att regeringens förslag om att flytta pengar till Jämställdhetsmyndigheten avvisas.

Anslag 3:1 föreslås minska med 14 miljoner kronor år 2018 till följd av att en tidigare anslagshöjning rörande verifiering återställs.

Centerpartiet föreslår en lägre uppräkningstakt inom PLO. Inom detta utgiftsområde påverkas anslagen 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:6, 1:9, 1:12, 1:17, 2:1 och 2:2. Därtill påverkas anslagen 2:3 till och med 2:66. Även anslag 3:3, 3:5, 3:6, 3:7, 3:8, 3:10, 3:11 och 4:3 påverkas.

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Fredrik Christensson (C)

Annika Qarlsson (C)