Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2013/14:Kr308 av Margareta Larsson m.fl. (SD)

av Margareta Larsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen

2013/14:Kr308

av Margareta Larsson m.fl. (SD)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

SD117

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Tabell 1 Anslagsförslag 2014 för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Statens kulturråd

46 676

+20 000

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

243 668

-25 000

1:3

Skapande skola

172 755

+50 000

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

37
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)