Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Motion 2011/12:C417 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

av Jan Lindholm m.fl. (MP)
Sammanfattning

Rätten till bostad är grundläggande och framgår av regeringsformen. Ändå gör regeringen ingenting mer än att underlätta andrahandsuthyrning, för att minska bostadsbristen i tätorterna eller de särskilda bostadsproblem som finns i glesbygden. Miljöpartiet de gröna anger i motionen ett antal konkreta förslag för hur bostäder i Sverige kan bli fler och bättre och återkommer år 2012 med fler konkreta åtgärder. Vi anser att en utökning av anslag till Boverket för översyn av strandskyddet ska användas för att värna strandskyddet – inte för att luckra upp det. Vi är alla konsumenter, som förutsätts kunna göra dagliga och snabba överväganden om såväl små som stora inköp. Det är då viktigt med information om vad vi köper och att näringsidkare vet vilka rättigheter och skyldigheter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)