Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2012/13:C361 av Carina Herrstedt m.fl. (SD)

av Carina Herrstedt m.fl. (SD)
SD268

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Tabell 1 Anslagsförslag 2013 för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Bostadspolitisk utveckling

20 000

1:2

Omstrukturering av kommunala bostadsföretag

99 500

1:3

Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad

41 970

-35 000

1:4

Innovativt byggande

10 000

1:5

Boverket

227 653

1:6

Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

32 802

1:7

Statens geotekniska institut

43 025

1:8

Lantmäteriet

497 977

1:9

Statens va-nämnd

8 653

1:10

Stöd gällande utveckling i strandnära lägen

15 000

2:1

Marknadsdomstolen

10 447

2:2

Konsumentverket

115 933

2:3

Allmänna reklamationsnämnden

30 551

2:4

Fastighetsmäklarinspektionen

17 181

2:5

Åtgärder på konsumentområdet

17 459

2:6

Bidrag till miljömärkning av produkter

4 374

Nytt anslag

3:1

Bidrag till miljonprogrammen

+140 000

Summa

1 192 525

+105 000

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Vi sänker anslaget 1:3 i enlighet med Statens bostadskreditnämnds bedömning om anslagets nyttograd samt tillför en satsning på de utslitna miljonprogrammen.

Stockholm den 2 oktober 2012

Carina Herrstedt (SD)

Björn Söder (SD)

Margareta Larsson (SD)

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)