Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2013/14:C386 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2014 för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

2:2

Konsumentverket

125 369

+45 000

Nytt

Investeringsstöd

+1 000 000

Nytt

Hissbidrag

+100 000

Summa

+1 145 000

Anslag 2:2 Konsumentverket

För att garantera alla människors tillgång till god konsumentvägledning vill vi att fler kommuner ska ha tillgång till konsumentvägledning. Vi inför därför ett stimulansbidrag för detta ändamål riktat till kommunerna och som ska administreras av Konsumentverket. I ett första steg ska Konsumentverket se till att de största kommunerna har tillgång till konsumentvägledning. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 45 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

Nytt anslag: Investeringsstöd

Vänsterpartiet föreslår att ett investeringsstöd för byggande av hyresrätter införs. Som villkor ställs krav på att boendekostnaderna blir rimliga enligt samma ordning som tillämpades inom det tidigare investeringsstöd som funnits. För att få ta del av stödet ska årshyran inte överstiga 1 500 kronor per kvadratmeter i Stockholm. Nivån ska vara något lägre i övriga delar av landet. Målet ska vara ett i förväg fastställt produktionskostnadstak för byggandet av dessa hyresrätter.

Som villkor ställs också krav på att fastigheterna ska bidra till energiomställningen. Härigenom bidrar investeringsstödet för nybyggnation till minskade klimatpåfrestningar och bättre hållbarhet i bebyggelsen. För att få ta del av stödet ska fastigheterna därför klara energiförbrukningskrav på 75, 65 och 55 kWh per kvadratmeter och år beroende på geografisk zon.

Stödet ska uppgå till högst 25 procent av produktionskostnaden per lägenhet och maximalt uppgå till 300 000 kronor.

Vänsterpartiet avsätter 1 miljard kronor för detta 2014, 2 miljarder 2015 och 3 miljarder 2016. Vår bedömning är att det efter fem år kan byggas 20 000 hyreslägenheter per år genom våra satsningar på investeringsstöd. Under innevarande budgetperiod bedömer vi att det kan byggas 15 000 hyresrätter om året.

Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 1 miljard kronor jämfört med regeringen 2014.

Nytt anslag: Hissbidrag

Vänsterpartiet har även förslag om att stödja upprustning av lokaler inom välfärdssektorn liksom stöd för ökad tillgänglighet i offentliga och kommersiella lokaler, se vidare i Vänsterpartiets budgetmotion 2013/14:Fi254. För att öka tillgängligheten i bostäder föreslår Vänsterpartiet bl.a. att ett hissbidrag inrättas. Stödet ges om högst 300 000 kronor per hiss. Stödet uppgår till 25 procent av kostnaden. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 100 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

Stockholm den 3 oktober 2013

Jonas Sjöstedt (V)

Torbjörn Björlund (V)

Siv Holma (V)

Hans Linde (V)

Eva Olofsson (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Amineh Kakabaveh (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)