Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Motion 2004/05:N374 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m)

av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m)

1Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens förslag till bemyndigande i fråga om ramanslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder (förslagspunkt 1).

  2. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 i fråga om ramanslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, innebär utgifter på högst 600 000 000 kr under åren 2006-2007.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avveckling av Glesbygdsmyndigheten.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regionalpolitikens inriktning.

  5. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 19 Regional utveckling enligt uppställningen:

Anslag

A 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder

-800 000

A 33:4 Glesbygdsverket

-12 967

Summa för utgiftsområdet

-812 967

2Utgiftsområde 19: Regional utjämning och utveckling

Budgetpropositionen visar att regeringen håller fast vid en föråldrad regionalpolitik. Såväl forskning som praktisk erfarenhet visar att traditionell regionalpolitik inte leder till regional utveckling. Utträngningseffekten av regionalpolitiska insatser gör att nettoeffekten på sysselsättning och investeringar blir tämligen ringa, eller ibland t.o.m. negativ, på några års sikt.

Målet för regionalpolitiken bör vara att skapa förutsättningar för olika regioners och människors möjligheter till utveckling. Genom att bland annat förbättra vägnätet och IT-infrastrukturen, sänka socialavgifter och drivmedelsskatter samt i övrigt förbättra villkoren för företagande vill Moderata samlingspartiet lägga grunden för tillväxt i hela Sverige. Samtidigt sker transfereringar inom ramen för EU, vilka i största möjligamån ska komma svenska regioner till godo.

Inom utgiftsområdet prioriterar vi dels de insatser som är av betydelse för människor som bor i glesbygd - det gäller främst stöd till kommersiell service - dels insatser som öppnar nya marknader för företag - det gäller t.ex. transportstödet - dels medfinansiering till projekt inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik. Besparingar inom anslag 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder bör främst göras inom områden som fungerar som rena driftsstöd, utan att skapa förutsättningar för långsiktig regional tillväxt. Som en följd av att vi föreslår ett lägre anslag än regeringen, föreslår vi även ett bemyndigande om ett lägre belopp.

Viktigare än regionalpolitiken är att lagar och regler ses över. Många lagar och regler, t.ex. inom miljöbalken och plan- och bygglagen, gäller likformigt över hela landet, trots att förhållandena i glesbygd avviker kraftigt från förhållandena i våra storstäder. En mer flexibel ordning skulle bidra till regional utveckling.

År 2002 infördes utvidgade särskilda avdrag vid beräkning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter för arbete som utförs vid ett fast driftställe i stödområde A. Problemet är att möjligheterna till avgiftsnedsättning inte gäller för många av näringsidkarna inom jordbruks-, fiske- och transportsektorn.

Vi anser att denna form av regionalpolitik är att föredra framför konventionell stödpolitik. Sänkta skatter och avgifter för alla företag behövs därutöver. Vi ser därför sänkta socialavgifter i stödområde A som ett första steg på vägen.

Fler företag i stödområde A bör nu få möjlighet till nedsättning av socialavgifterna. Enligt vår bedömning kan en sådan utökning av avdraget rymmas inom ramen för s.k. försumbart stöd och skulle då vara förenligt med EG:s statsstödsregler.

Vi anser vidare att Glesbygdsverket bör avvecklas, och dess uppgifter föras över på Nutek. Den nuvarande ordningen leder till en olycklig uppsplittring av ansvaret för regionalpolitiken. Vi föreslår därför en minskning av anslaget 33:4 Glesbygdsverket. För att kompensera för bortfallet av arbetstillfällen i Östersund bör en omlokalisering av lämplig statlig myndighet till Östersund övervägas.

Stockholm den 3 oktober 2004

Anne-Marie Pålsson (m)

Krister Hammarbergh (m)

Bertil Kjellberg (m)

Peter Danielsson (m)

Stefan Hagfeldt (m)

Ulrika Karlsson (m)

Anders Sjölund (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (5)