Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Motion 2004/05:N384 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

av Åsa Torstensson m.fl. (c)

1Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 19 Regional utveckling enligt följande uppställning:

Anslag (tkr)

Regeringens förslag

Anslagsförändring

33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder

1 499 835

+489 000

33:2 Landsbygdslån

15 000

+5 000

Nytt anslag: Regionalt och lokalt utvecklingsarbete

+100 000

Summa för utgiftsområdet

3 496 768

+594 000

2Anslagsberäkning

Tillväxt utvecklas i första hand regionalt samtidigt som tillväxtförutsättningar ser olika ut på olika platser och måste få utformas därefter. Centerpartiet anser därför att en betydligt ökad självständighet för regioner ger en ökad tillväxt för Sverige. Den regionala utvecklingen är alltså avhängig en omfördelning av makt, makten över resurser och beslut. I enlighet med federalismens principer menar Centerpartiet att lokala och regionala organ har ett betydligt bättre beslutsunderlag än centrala myndigheter, och samtidigt kan uppnå större effektivitet, när det gäller att ta beslut rörande lokala och regionala frågor. Regionalpolitiken har traditionellt kännetecknats av omfattande program för omflyttningar av pengar, centralstyrda direktiv och massiva myndighetsstrukturer för att behandla processen. Centerpartiet vill bryta ner ineffektiva myndighetsstrukturer, eliminera skadlig centralstyrning och förenkla de regionala finansieringsprogrammen. Direktvalda regionala organ bör ansvara för de medel som anslås under 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder.

Den satsning Centerpartiet gör under anslag 33:1 à 489 miljoner kronor vill vi fördela enligt nedan:

Program för utveckling av alternativa drivmedel ur spannmål och skogsråvara

144 milj kr

Program för utveckling av landsbygdsturism

100 milj kr

Program för utveckling av småskalig livsmedelsproduktion

75 milj kr

Program för utveckling av fiskerinäringen

70 milj kr

Resurscenter/affärsrådgivning specialinriktad för kvinnor

50 milj kr

Utvecklingsinsatser för invandrares företagande

50 milj kr

Majoriteten av den regionala utvecklingen skapas dock inom de tusentals frivilliga utvecklingsgrupper som finns i vårt land. För att frigöra medel för dessa utvecklingsgrupper vill Centerpartiet tillföra ytterligare resurser till utvecklingsarbetet, fördelat i två delar - en regional del och en del lokala utvecklingspengar. I ett första steg tillförs 100 miljoner kronor till det lokala utvecklingsarbetet (se nytt anslag i tabellen ovan).

I årets budgetproposition föreslås att anslag 33:2 Landsbygdslån minskas med fem miljoner kronor. Detta anser Centerpartiet vara mycket olyckligt. Landsbygdslånet används framförallt i samband med stöd till kommersiell service, d.v.s. till de för närhet till service så viktiga butikerna på landsbygden. Därför tillför Centerpartiet anslag 33:2 Landsbygdslån ytterligare fem miljoner kronor.

Stockholm den 3 oktober 2004

Åsa Torstensson (c)

Håkan Larsson (c)

Sven Bergström (c)

Roger Tiefensee (c)

Staffan Danielsson (c)

Jörgen Johansson (c)

Rigmor Stenmark (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)