Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2004/05:Fi257 av Roger Tiefensee m.fl. (c)

av Roger Tiefensee m.fl. (c)

1Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt följande uppställning:

Anslag (tkr)

Regeringens förslag

Anslagsförändring

1:1 Konjunkturinstitutet

47 000

-5 000

1:2 Ekonomistyrningsverket

95 000

-10 000

1:3 Statskontoret

90 000

-25 000

1:5 Statistiska centralbyrån

437 000

-65 000

1:6 Kammarkollegiet

30 000

-5 000

1:7 Nämnden för offentlig upphandling

8 000

-8 000

1:9 Statens kvalitets- och kompetensråd

13 000

-13 000

1:10 Ekonomiska rådet

2 000

-2 000

2:1 Finansinspektionen

178 000

-20 000

2:3 Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader

266 000

-75 000

90:2 Försök med trängselskatt i Stockholm

1 690 000

-1 690 000

Summa för utgiftsområdet

11 430 000

-1 918 000

2Anslagsberäkning

Offentliga myndigheters verksamhet behöver åläggas generella besparingskrav som bygger på effektivisering. Dels i tillämpning, dels i volym. Centerpartiet föreslår därför i sitt budgetalternativ neddragningar på ett antal anslagsområden.

Inom utgiftsområdet görs besparingar på myndigheters administration för Konjunkturinstitutet, Ekonomistyrningsverket, Statskontoret, Statistiska centralbyrån, Kammarkollegiet och Finansinspektionen; minskningarna är på 5, 10, 25, 65, 5 respektive 20 miljoner kronor.

Centerpartiet motsatte sig införandet av Statens kvalitets- och kompetensråd samt Ekonomiska rådet. Anslagen 1:9 Statens kvalitets- och kompetensråd samt 1:10 Ekonomiska rådet bör därför avvecklas.

Centerpartiets budgetalternativ innebär en ökad amortering på statsskulden, vilket torde minska förvaltningskostnaderna hos Riksgälden. Därmed kan anslaget minskas med 76 miljoner kronor.

Centerpartiet anser att försöket med trängselskatt i Stockholm är en kommunal angelägenhet. Statens kostnader skall därför minskas med för perioden 2005-2007 budgeterade belopp om sammantaget 3 320 miljoner kronor och därför tas anslaget 90:2 bort i sin helhet.

Stockholm den 3 oktober 2004

Roger Tiefensee (c)

Åsa Torstensson (c)

Sven Bergström (c)

Jörgen Johansson (c)

Staffan Danielsson (c)

Håkan Larsson (c)

Rigmor Stenmark (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)