Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2020/21:2963 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag2021för utgiftsområde02Samhällsekonomi och finansförvaltning

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Statskontoret

102450

±0

1:2

Kammarkollegiet

72578

±0

1:3

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

20250

±0

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor

2443

±0

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m.

14107000

±0

1:6

Finanspolitiska rådet

10512

±0

1:7

Konjunkturinstitutet

67076

±0

1:8

Ekonomistyrningsverket

188476

±0

1:9

Statistiska centralbyrån

585608

±0

1:10

Bidragsfastigheter

340600

±0

1:11

Finansinspektionen

654555

10000

1:12

Riksgäldskontoret

330185

±0

1:13

Bokföringsnämnden

13782

±0

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter

110116

±0

1:15

Statens servicecenter

760705

±0

1:16

Finansmarknadsforskning

39929

±0

1:17

Upphandlingsmyndigheten

95579

±0

Summa

17501844

10000

Anslag 1:1 Finansinspektionen

Vänsterpartiet vill stärka insatserna mot penningtvätt och tillskjuter därför 20 miljoner kronor per år till Finansinspektionen. Anslaget tillförs 10 miljoner kronor mer jämfört med regeringen 2021.

Jonas Sjöstedt (V)

Hanna Gunnarsson (V)

Tony Haddou (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Håkan Svenneling (V)

Jessica Wetterling (V)

Ulla Andersson (V)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)