Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2005/06:MJ596 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning

Denna motion beskriver Kristdemokraternas budgetförslag inom utgiftsområde 20, som omfattar politikområdet Miljöpolitik och delar av politikområdet Forskningspolitik. Kristdemokraterna anser att miljöpolitiken måste präglas av en helhetssyn, där människan ingår i ett nära samspel med naturen utan att förbruka dess livsuppehållande resurser. Miljöhänsyn och miljöpolitik kan inte avgränsas till någon specifik sektor utan måste inkluderas i beslutsunderlaget inom alla politikområden.

För att komma till rätta med miljöproblemen har Sveriges riksdag antagit 15 nationella miljökvalitetsmål. Ett 16:e miljökvalitetsmål kommer med all sannolikhet att tillföras i samband med riksdagens behandling av miljömålspropositionen (prop. 2004/05:150). Det övergripande syftet är
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (43)