Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2013/14:MJ421 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Sammanfattning

Regeringens förslag till budget för utgiftsområdet innebär fortsatt sänkta miljö- och klimatambitioner. Anslagsnivåerna är otillräckliga för att Sverige ska uppnå 14 av våra 16 nationella miljökvalitetsmål. Inte heller är nivåerna tillräckliga för att Sverige globalt ska ta sitt klimatansvar eller leva upp till åtagandena i Nagoya om att bromsa utarmningen av biologisk mångfald. Det krävs politiska lösningar på miljö- och klimatproblemen och sammantaget föreslår Vänsterpartiet att utgiftsområdet tillförs 2 085 miljoner utöver regeringens förslag. Inom utgiftsområde 7 anslår Vänsterpartiet dessutom 4 miljarder under de kommande tre åren i ett nytt klimatbistånd.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)