Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2019/20:2694 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Förutom de anslagsförändringar som redovisas i tabell 1 har vi inga avvikelser i förhållande till regeringens förslag.

Tabell 1 Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:3

Åtgärder för värdefull natur

1 115 035

+100 000

1:4

Sanering och återställning av förorenade områden

919 218

+100 000

1:11

Åtgärder för havs- och vattenmiljö

1 389 565

+100 000

1:14

Skydd av värdefull natur

875 500

+200 000

1:16

Klimatinvesteringar

1 955 000

+550 000

1:18

Stöd för gröna och trygga samhällen

50 000

50 000

Nytt

Klimatanpassade och gröna städer

+150 000

Summa

12 571 183

+1 150 000

Anslag 1:3 Åtgärder för värdefull natur

Anslaget är underdimensionerat i förhållande till behovet  av att sköta och förvalta skyddade områden och bevara hotade arter. Ökat anslag möjliggör även nya lokala och kommunala projekt inom ramen för LONA samt restaurering och nyanläggning av våtmarker. Åtgärderna har stor betydelse för den biologiska mångfalden och ökar möjligheterna för utövande av friluftsliv i naturen vilket har positiva effekter på folkhälsan och naturturism. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 100 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Anslag 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden

Det är nödvändigt att komma åt källor till utsläpp av miljögifter och behovet av saneringsåtgärder är fortsatt stort. Ökat anslag möjliggör även ökade åtgärder för förorenade områden som behöver saneras och efterbehandlas för att möjliggöra bostadsbyggande. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 100 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö

Ökat anslag för lokala vattenvårdsprojekt som bl.a. minskar näringsbelastningen i våra vattendrag och hav och därmed minskar övergödningen. LOVA (lokala vattenvårdsprojekt) ger möjlighet till ett brett spektrum av åtgärder för att nå god vattenstatus genom att exempelvis öka upptag och återcirkulering av näringsämnen. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 100 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Anslag 1:14 Skydd av värdefull natur

För att bromsa utarmningen av biologisk mångfald måste natur med höga naturvärden skyddas i snabbare takt. Sverige når inte det nationella målet om att 150000 hektar skogsmark med höga naturvärden ska få formellt skydd. Inte heller når Sverige, med nuvarande insatser, det internationella målet om att minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden ska vara skyddade för att uppnå ett ekologiskt representativt och sammanhängande nätverk. Ett ökat anslag möjliggör även att fler markägare ges möjlighet till ersättning vid bildande av t.ex. naturreservat. Vi föreslår därför sammanlagt en ökning av anslaget under perioden 2020-2022 med 750 miljoner kronor. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 200 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Anslag 1:16 Klimatinvesteringar

Utsläppen behöver minska betydligt snabbare än vad som sker för närvarande i Sverige. Investeringsstöden behöver öka för att åstadkomma de systemskiften som krävs för att nå klimatmålen. För ny teknik behöver marknaden statliga insatser i form av riskdelning och finansiering för att investera i de fossilfria lösningarna. Inte minst inom transportsektorn finns ett stort investeringsbehov i fossilfria lösningar där effekter för våra klimatmål även är möjliga på lite kortare sikt. Vänsterpartiet föreslår därför ett ökat stöd till klimatinvesteringar jämfört med regeringens föreslagna nivå. Av dessa medel ska 300 miljoner kronor användas för laddinfrastruktur 2020, 400 miljoner kronor 2021 och 500 miljoner kronor 2022. Genom utbyggnad av biogas och produktion av andra biobränslen stärker vi jord- och skogsnäringens möjligheter att bidra till såväl omställning av egen energianvändning som produktion av biobränslen i Sverige och högre grad av självförsörjning. För detta ändamål avsätter vi 250 miljoner kronor årligen under 2020, 2021 samt 2022. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 550 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Anslag 1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen

Vänsterpartiet avslår satsningen och föreslår i stället satsningen Klimatanpassade och gröna städer. En satsning som är större i omfattning och som även stödjer klimatanpassade åtgärder. Vänsterpartiet föreslår en minskning av anslaget med 50 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Nytt anslag: Klimatanpassade och gröna städer

Statligt stöd till kommuner för klimatanpassade och grönare städer. Statligt bidrag ges för utveckling av befintlig stadsgrönska samt etablering av stadsgrönska för att främja dagvattenhantering och biologisk mångfald. Anslaget ska bl.a. möjliggöra åtgärder för att omvandla hårdgjorda ytor genom att anlägga vattenfördröjande åtgärder som växtbäddar. Gemensamt för åtgärderna är att de ska främja klimatanpassning samt miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 150 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Jonas Sjöstedt (V)

Jens Holm (V)

Maj Karlsson (V)

Birger Lahti (V)

Karin Rågsjö (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Elin Segerlind (V)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)