Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2011/12:N421 av Lars Isovaara m.fl. (SD)

av Lars Isovaara m.fl. (SD)
SD271

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar till utgiftsområde 21 Energi 112 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 2 985 000 000 kr.

Anslag

Anslagsförändring 

1:5 Energiforskning

+82

1:11 Energieffektiviseringsprogram

+30

Summa

+112

Motivering

Vi ökar anslagen något för att skynda på vår övergripande, långsiktiga, målsättning om ett Sverige fritt från oljeberoende och från andra fossila bränslen.

Stockholm den 3 oktober 2011

Lars Isovaara (SD)

Jonas Åkerlund (SD)

Thoralf Alfsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)