Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2019/20:3329 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat anslag till energiforskning och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avvisa anslaget för laddinfrastruktur längs större vägar och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett minskat anslag till energiteknik och tillkännager detta för regeringen.

Anslagsanvisning

Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 21 Energi

Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2020 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Statens energimyndighet

304 609

−3 000

1:2

Insatser för energieffektivisering

203 000

1:3

Insatser för förnybar elproduktion

25 000

1:4

Energiforskning

1 567 723

+100 000

1:5

Laddinfrastruktur längs större vägar

50 000

−50 000

1:6

Energimarknadsinspektionen

135 272

−1 000

1:7

Energiteknik

835 000

−300 000

1:8

Elberedskap

258 000

1:9

Avgifter till internationella organisationer

25 328

1:10

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning

65 000

Summa

3 468 932

−254 000

Motivering

Sveriges konkurrenskraft och välfärd bygger på en trygg elförsörjning. Den svenska energipolitiken ska värna klimatet, vara ekologiskt hållbar, säkra el till konkurrens­kraftiga priser och garantera att el finns när den behövs. En framgångsrik energipolitik måste kombinera en politik för lägre utsläpp av växthusgaser med reformer som möjliggör tillväxt och teknologisk utveckling.

Tack vare en välutbyggd vatten- och kärnkraft är det svenska elsystemet till 98 procent fossilfritt. Tillgången till fossilfri är central för att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser. Det är en nyckel för att minska klimatavtrycket inom transportsektorn och industrin – två sektorer som står för en tredjedel vardera av utsläppen i Sverige.

Men för att klara elektrifieringen av samhället under kommande år behöver elproduktionen öka under kommande år. I dag ser vi dessutom hur kapacitetsbrister i elnäten hotar att stoppa allt från klimatsmart infrastruktur till etableringar av nya företag och investeringar i befintliga bolag. Den rådande kapacitetsbristen försämras samtidigt av den nyligen införda skatten på kraftvärme. Kraftvärmeanläggningar meddelade redan innan skatten infördes att de tvingas lägga ned sin verksamhet.

Sverige behöver en modern energipolitik som genererar mer el, minskar utsläppen och garanterar en långsiktig elförsörjning i hela Sverige. Vi ska samtidigt driva på för en politik som skapar tillväxt och främjar teknologisk utveckling i form av mer elektrifiering.

Anslag 1:1 Energimyndigheten

Anslaget föreslås minska med tre miljoner kronor år 2020. Moderaterna minskar anslaget till följd av att pris- och löneomräkningen reduceras med 50 procent för att finansiera andra prioriterade reformer i budgetmotionen. Mot bakgrund av detta föreslås även anslaget minska med tre miljoner kronor år 2021 och tre miljoner kronor år 2022.

Anslag 1:4 Energiforskning

Anslaget föreslås öka med 100 miljoner kronor år 2020. Medlen ska avse en förstudie i syfte att utveckla fjärde generationens kärnkraft i Sverige. Fjärde generationens kärn­kraft är ett samlingsnamn för en elproduktion som kännetecknas av hög säkerhet och att den är fri från långlivat avfall. Det ökade anslaget ska användas i syfte att inleda arbetet med utveckla en forskningsreaktor för fjärde generationens kärnkraft. Energi­myndigheten bör få i uppdrag att utlysa ett sådant projekt. Av samma anledning föreslås anslaget öka med 100 miljoner kronor år 2021 och 100 miljoner kronor år 2022.

1:5 Laddinfrastruktur längs större vägar

Moderaterna avvisar regeringens förslag om laddinfrastruktur längs större vägar till förmån för nytt anslag under utgiftsområde 20 Laddinfrastruktur, ett teknikneutralt stöd till laddinfrastruktur. Stödet ska vara teknikneutralt såtillvida att det ska kunna stötta investeringar i infrastruktur för koldioxidfria transporter som inte kan använda sig av traditionell infrastruktur för bensin och diesel. Det syftar till att säkerställa att nödvändig infrastruktur finns på plats för att en omställning av fordonsflottan ska kunna ske.

Anslag 1:6 Energimarknadsinspektionen

Anslaget föreslås minska med en miljon kronor år 2020. Moderaterna minskar anslaget till följd av att pris- och löneomräkningen reduceras med 50 procent för att finansiera andra prioriterade reformer i budgetmotionen. Mot denna bakgrund föreslås anslaget även minska med en miljon kronor år 2021 och en miljon kronor år 2022.

1:7 Energiteknik

Anslaget föreslås minska med 300 miljoner kronor år 2020 genom en minskning av stödet till solceller.

Regeringens subventioner för att stimulera utbyggnaden av solceller har mött kraftig kritik av oberoende bedömare. Konjunkturinstitutet anser att stödet varken är kostnads­effektivt sett ur ett snävt solelsperspektiv eller ett bredare förnybarhetsperspektiv, och borde avskaffas.

Energimyndigheten gör bedömningen att stödet bör avskaffas, och hänvisar till att privatpersoner har möjligheten till ROT-avdrag och att företag generellt har bättre förutsättningar att få ekonomi i en solcellsinvestering även utan investeringsstödet.

Även branschorganisationen Svensk Solenergi förordar en utfasning av stödet till följd av sjunkande priser för solceller och en kraftig marknadstillväxt.

Moderaterna anser att en stegvis utfasning av stödet bör göras. Samtidigt som an­slaget minskas bör subventionsgraden sänkas till 15 procent i enlighet med Energi­myndighetens rekommendationer (Förenklad administration av solcellsstödet, ER 2018:19).

Lars Hjälmered (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Lotta Olsson (M)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)