Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2018/19:2899 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Sammanfattning

Ett väl fungerande transportsystem är en förutsättning för jobb och tillväxt i hela landet. För att det ska vara möjligt behöver både människor och företag ett hållbart och konkurrenskraftigt transportsystem man kan lita på. Moderaterna ökar resurserna till både vägunderhåll och järnvägsunderhåll för bättre, förstärkta och säkrare kommunikationer i hela Sverige.

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på drift och underhåll till järnvägen och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på drift och underhåll av vägnätet och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om minskat anslag till utveckling av statens transportinfrastruktur och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökat anslag till vidmakthållande av statens transportinfrastruktur och tillkännager detta för regeringen.
  6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om minskat anslag till Trafikverket och tillkännager detta för regeringen.
  7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om minskat anslag till ersättning avseende icke-statliga flygplatser och tillkännager detta för regeringen.
  8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om minskat anslag till Transportstyrelsen och tillkännager detta för regeringen.

Anslagsanvisning

Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2019 uttryckt som differens gentemot

regeringens förslag

Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 22 Kommunikationer

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur

26 014 423

446 000

1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

23 571 698

+400 000

1:3

Trafikverket

1 401 577

5 000

1:4

Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål

188 308

1:5

Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur

62 284

1:6

Ersättning avseende icke statliga flygplatser

168 313

42 000

1:7

Trafikavtal

960 000

1:8

Viss internationell verksamhet

28 757

1:9

Statens väg- och transportforskningsinstitut

54 181

1:10

Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk

150 000

1:11

Trängselskatt i Stockholm

1 752 609

1:12

Transportstyrelsen

2 193 567

5 000

1:13

Trafikanalys

68 987

1:14

Trängselskatt i Göteborg

836 656

1:15

Sjöfartsstöd

1 563 000

2:1

Post- och telestyrelsen

50 122

2:2

Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning

140 278

2:3

Grundläggande betaltjänster

33 037

2:4

Informationsteknik och telekommunikation

72 844

2:5

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation

146 014

Summa

59 456 655

98 000

Politikens inriktning

Inledning

Sverige är ett glesbefolkat land i norra Europas utkant med långa avstånd. En fungeran­de infrastruktur är en förutsättning för att Sverige och svenska företag ska kunna stå sig väl i en allt hårdare global konkurrens och lägger grunden för fler jobb och tillväxt. När människor enkelt och smidigt kan arbetspendla längre avstånd, och när företag tryggt och snabbt kan frakta sina varor från norr till söder öppnar det upp arbetsmarknader, skapar arbetstillfällen och binder samman landet. Vårt väg- och järnvägsnät utgör själva ryggraden i detta system. Alliansen gjorde en historisk satsning och fördubblade anslagen till järnvägsunderhåll under 20062014. I denna budget föreslår vi en satsning om 250 miljoner kronor per år för bättre och säkrare vägar i hela landet samt 150 miljoner kronor till ökat järnvägsunderhåll för en mer tillförlitlig tågtrafik. Totalt sett satsar Moderaterna därmed 1,2 miljarder kronor under 20192021 på att förstärka vårt transportsystem.

Regeringens transportpolitik ställer trafikslag mot varandra och har bidragit till att fördyra våra transporter. Det är en politik som Sverige och svenska företag inte har råd med.

Istället måste Sverige göra kloka infrastrukturinvesteringar så vi kan bygga ett mer hållbart transportsystem samtidigt som Sverige blir mer sammankopplat och mer konkurrenskraftigt. Nya tekniska lösningar och innovationer hjälper oss att nå dit, och Moderaternas politik tar sin utgångspunkt i detta. Vi tror inte att straffskatter på avstånd som hindrar människors mobilitet är rätt väg att gå. Vi tror i stället på dagens och framtidens teknik, där vi kan fortsätta resa och fortsätta frakta varor på ett klimatsmart sätt. Det är avgörande för att Sverige ska kunna hålla ihop och för att människor och företag ska ha möjligheter att växa och utvecklas, oavsett om de lever på landsbygden eller i våra större städer.

Anslagsförändringar

Anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur

Avveckling av förbättringsåtgärder Gotlands vägnät minskat anslag 51 mkr med anled­ning av budgetprinciperna. Avveckling av främjande av kollektivtrafik i landsbygd minskat anslag 45 mkr med anledning av budgetprinciperna.

Moderaterna avser att avskaffa reformen gratis kollektivtrafik för unga genom att minska anslaget med 350 mnkr för 2019 och 350 mnkr för 2020. Moderaternas bedöm­ning är att reformen bör avskaffas till förmån för finansiering av andra mer prioriterade åtgärder.

Till följd av infrastrukturpropositionen från 2016 ökar anslaget Utveckling av statens transportinfrastruktur med 1000 mnkr för 2020 och 5358 mnkr för 2021.

Anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

Ett väl fungerande vägnät är av avgörande betydelse för jobb och tillväxt i hela Sverige. I infrastrukturpropositionen för 2016 uppgav regeringen att vägkvaliteten sett till andelen väg som inte uppfyller Trafikverkets underhållsstandard har försämrats det senaste året. Moderaterna vill bryta denna negativa utveckling. Konsekvensen av att regeringen Löfven nedprioriterat det svenska vägnätet blir, enligt Trafikverket, att vägar runt om i vårt land kommer försämras under det närmaste decenniet. Värst drabbade blir vägarna i lands- och glesbygd. Moderaterna anser att det är av yttersta vikt att vända den utvecklingen. Därför satsar vi 250 miljoner kronor per år under 20192021 på drift och underhåll av vägnätet för bättre, förstärkta och säkrare vägar i hela landet.

Moderaterna är tydliga med att vi behöver ny kapacitet på järnvägen men att vi samtidigt behöver säkerställa att den järnväg vi redan har fungerar. Runt om i landet är det tyvärr alltför vanligt att människor står och väntar på ett försenat tåg. Tågens förseningar och järnvägens underkapacitet drabbar inte bara privatpersoner, utan även näringslivet drabbas av det faktum att försenade godsleveranser leder tillkostnads­ökningar och försvagad konkurrenskraft. Ett konkurrenskraftigt Sverige behöver en järnväg man kan lita på. Moderaterna satsar därför 150 miljoner kronor per år under 20192021 på att öka järnvägsunderhållet för att fler ska kunna lita på att tågen kommer och går i tid.

Till följd av infrastrukturpropositionen från 2016 ökar anslaget Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur med 365 mnkr för 2020 och 2292 mnkr för 2021.

Anslag 1:3 Trafikverket

Anslag 1:3 Trafikverket minskas med 5 miljoner kronor för 2019 att justera för de anslagsförändringar som uppstått till följd av de särskilda budgetprinciperna som gällt för utformningen av BP19.

Anslag 1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser

I budgetpropositionen för 2018 uppgav regeringen följande under detta anslag: För att säkerställa att flygskatten inte innebär ökade driftsunderskott vid icke-statliga flyg­platser i Norrland tillförs ytterligare medel för detta ändamål. I och med att Modera­terna avskaffar flygskatten anser vi att anslaget bör återställas till tidigare gällande nivå. Anslaget föreslås därmed minska med 42 miljoner kronor för 2019 och 84 miljoner kronor per år för 20202021.

1:12 Transportstyrelsen

Anslag 1:12 Transportstyrelsen minskas med 5 miljoner kronor för 2019 för att justera för de anslagsförändringar som uppstått till följd av de särskilda budgetprinciperna som gällt för utformningen av BP19.

Jessica Rosencrantz (M)

Edward Riedl (M)

Sten Bergheden (M)

Anders Hansson (M)

Sofia Westergren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (8)