Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2006/07:T359 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2006/07:T359

av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

Motivering 5

Bakgrund 6

Transportbehov och önskemål 7

Transporters miljöpåverkan 7

Potential för biobränslen 8

Trafikens kostnader 9

Prognoser 9

Kriterier för ett hållbart transportsystem 10

Målet 11

Vägen framåt 12

Effektivisering 13

Klimatmål för transportsektorn 16

Transporthierarki 16

Trafikverkens samarbete 17

Kapacitetsökning i järnvägsnätet 17

Järnvägens infrastruktur ett riksintresse 18

Säkra banunderhållet 19

Kompletteringar i befintlig infrastruktur för godstransporter 19

Banverkets administration 20

Ändrat utdelningskrav och bolagsordning för SJ AB 20

Återinför
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)