Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S)

av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2011/12:T429

av Anders Ygeman m.fl. (S)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

S28001

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 3

Motivering 6

Transportlösningar och it för en kunskapsbaserad ekonomi och värdeburen tillväxt. 6

Järnväg 7

Investeringar i ökad kapacitet och kvalitet i järnvägssystemet 7

Utbyggnad av Stockholms tunnelbana 8

Ny reglering av järnvägstrafiken –SJ AB ska bli ledande när det gäller punktlighet 8

Återta avhjälpande och underhåll i Trafikverkets regi 9

Vägtrafiken 9

Minska köerna och förbättra underhållet 9

Minska vägtrafikens koldioxidutsläpp 9

Införande av en avståndsbaserad vägslitageavgift för lastbilstransporter 10

Ökad kontroll av regelefterlevnad i åkerinäringen 11

Bättre
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (39)