Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2013/14:T453 av Tony Wiklander m.fl. (SD)

av Tony Wiklander m.fl. (SD)
Motion till riksdagen

2013/14:T453

av Tony Wiklander m.fl. (SD)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

SD122

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Tabell 1 Anslagsförslag 2014 för utgiftsområde 22 Kommunikationer

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur

18 389 167

+2 308 553

1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

19 572 580

+500 000

1:3

Trafikverket

1 327 878

1:4

Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m.

388 308

1:5

Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

162 284

1:6

Driftbidrag till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)