Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2013/14:MJ420 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Sammanfattning

Vänsterpartiet prioriterar en miljö- och klimatanpassad livsmedelssektor med fokus på närproducerade livsmedel, och Livsmedelsverket får höjda anslag och nya uppdrag. Som ett led i en större satsning på ekologiskt och miljöanpassat jordbruk och bättre mat avsätts medel för miljöförbättringar och en ny satsning på mat, Sverige – det hållbara matlandet.

Vänsterpartiet ökar skogsskyddet genom ökat anslag för biotopskydd och naturvårdsavtal. Samtidigt föreslår vi ett stort anslag för omställning till hyggesfri skogsskötsel. Ett starkt djurskydd i Sverige värnas och vi ökar Jordbruksverkets anslag för djurskyddsverksamhet samt införande av en Djuretisk ombudsman. Stödet till bredbands- och fiberutbyggnad på landsbygden ökar i likhet med stödet till naturbetesmarker. Sammantaget föreslår Vänsterpartiet ökade anslag med 1 005 miljoner kronor inom utgiftsområdet.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2014 för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:2

Insatser för skogsbruket

257 873

+220 000

1:7

Ersättningar för viltskador m.m.

37 778

+20 000

1:8

Statens jordbruksverk

521 089

+120 000

1:15

Livsmedelsverket

304 035

-65 000

1:16

Konkurrenskraftig livsmedelssektor

88 660

+150 000

1:18

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

2 665 527

+250 000

1:20

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket

32 830

+250 000

1:23

Främjande av rennäringen m.m.

107 915

+20 000

1:24

Sveriges lantbruksuniversitet

1 702 926

+10 000

Nytt

Ekorådgivare

+30 000

Summa

+1 005 000

1:2 Insatser för skogsbruket

Vänsterpartiet avsätter ökade medel med 200 miljoner kronor för hyggesfri skogsskötsel och skydd av värdefull natur till Skogsstyrelsen. Av dessa medel ska 100 miljoner användas till utbildning, utveckling och arealstöd för omställning till hyggesfri skogsskötsel. 100 miljoner ska avsättas till skydd av skog i form av naturvårdsavtal och biotopskydd för att uppnå miljömål samt för att vi ska leva upp till våra internationella åtaganden om biologisk mångfald.

Vänsterpartiet anslår även 20 miljoner till Skogsstyrelsens arbete för ökad avkastning från marker där man använder trakthyggesbruk.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget med 220 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

1:7 Ersättningar för viltskador m.m

Vänsterpartiet ökar anslaget med 20 miljoner kronor för stöd till förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp samt för ersättning för skador av varg.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget med 20 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

1:8 Statens jordbruksverk

Vänsterpartiet vill stärka arbetet för djuren genom att inrätta en Djuretisk ombudsman och anslår 15 miljoner för detta ändamål. Dess uppgift ska vara att verka för god etisk grund inom all verksamhet som inbegriper djur samt utvärdera djurskyddskontroller.

Vi föreslår ett stöd till gårdsslakterier och mobila slakterier på 90 miljoner kronor per år 2014–2016 för att minska behovet av djurtransporter och stimulera närproducerade livsmedel.

För att minska antalet djurförsök anslår Vänsterpartiet 15 miljoner. Anslaget avser validering av djurförsök samt utveckling av alternativ till djurförsök.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget med 120 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

1:15 Livsmedelsverket

Vänsterpartiet avslår den subvention som sker på 90 miljoner kronor då slakterier inte längre behöver betala sina veterinärkontroller och kostnaden istället hamnar hos Livsmedelsverket. Till anslag 1:8 tillför vi motsvarande anslag för stöd till gårdsslakterier och mobila slakterier.

För framtagande av en handlingsplan för att minska klimatpåverkan från hela livsmedelskedjan tillför vi 20 miljoner kronor per år under perioden 2014–2016.

För att ytterligare öka åtgärderna för att minska matsvinnet anslår vi 5 miljoner.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en minskning av anslaget med 65 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor

Regeringen startade 2010 projektet Sverige – det nya matlandet. Vänsterpartiet anser att det är en intressant verksamhet men vi saknar konkreta miljö- och klimatambitioner. Därför föreslår Vänsterpartiet att projektet övergår till Sverige – det hållbara matlandet. Med projektet vill vi främja hållbar mat; maten ska bidra till minskade utsläpp och ett gott djurskydd. Vår målsättning är att Sverige ska ha en hög självförsörjningsgrad på livsmedel och att fler i framtiden ska arbeta med att producera och förädla livsmedel. Vi vill därför utveckla god, hälsosam, miljövänlig, närproducerad och djuretisk mat. Vi kallar det hållbar mat.

Med denna satsning vill vi öka intresset för god och näringsriktig mat samt öka konsumtion och produktion av ekologisk och vegetarisk mat. Målet ska också vara att de klimat- och miljöpåverkande utsläppen inom livsmedelsproduktionen minskar och att andelen lokalproducerade livsmedel ökar och sysselsättningen stimuleras. Vidare ska den offentliga sektorns arbete med att stärka kunskapen om att använda klimatsmart och hälsosam mat förbättras. Vi vänder oss särskilt till den offentliga sektorn, som t.ex. skolor, förskolor, sjukhus och äldreboenden. Mer om vår satsning Sverige – det hållbara matlandet redogörs för i motion 2013/14:MJ300 med samma namn. Vi anslår 150 miljoner kronor per år under perioden 2014–2016 för Sverige – det hållbara matlandet.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget med 150 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2014.

1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

För att öka takten på bredbands- och fiberutbyggnad på landsbygden genom ökad nationell finansiering via åtgärder i landsbygdsprogrammet ökar Vänsterpartiet anslaget för detta ändamål med 200 miljoner kronor.

Vänsterpartiet vill även stärka stödet för naturbetesmarker med ökad nationell finansiering inom landsbygdsprogrammet med 50 miljoner kronor. Med stödet vill vi stärka förutsättningarna för närproducerade livsmedel med positiva effekter för den biologiska mångfalden.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget med 250 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket

Vänsterpartiet föreslår att handelsgödselskatten ska återinföras eftersom den har varit ett betydelsefullt styrmedel för att minska övergödningen. Motsvarande medel ska användas till stöd för miljöförbättrande åtgärder i jordbrukssektorn. Vänsterpartiet föreslår ett kraftigt ökat anslag för att stödja åtgärder för minskat näringsläckage, minskad användning av bekämpningsmedel, ekologisk produktion samt bevarande av biologisk mångfald. Vi ser inte minst ett ökat behov av resurser för att bevara skyddszoner ut med vattenmiljöer samt för skötsel av våtmarker då minskade miljöersättningar från EU riskerar att försvaga detta arbete de kommande åren. Vänsterpartiet anslår 200 miljoner per år under perioden 2014–2016 för detta ändamål.

Vänsterpartiet föreslog redan 2012 att ett metanreduceringsstöd skulle införas. Därför är det med tillfredsställelse vi tar emot regeringens förslag att nu realisera detta utmärkta förslag, om än i annat namn. Regeringen gör dock en trevande satsning med Från gödsel till biogas och genomför det som pilotprojekt i södra Sverige. Vänsterpartiet föreslår att Från gödsel till biogas genomförs i hela landet från start och ökar anslaget med 50 miljoner kronor per år under perioden 2014–2016.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget med 250 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

1:23 Främjande av rennäringen m.m.

Vänsterpartiet anslår 20 miljoner kronor i stöd till rennäringen för främjande av åtgärder som genetiskt förstärker vargstammen genom naturlig invandring genom renskötselområdet. Åtgärder ska genomföras i samarbete med rennäringen.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget med 20 miljoner jämfört med regeringen 2014.

1:24 Sveriges lantbruksuniversitet

För att stärka Svenska artprojektets arbete med att öka kunskapen om vår biologiska mångfald och sprida denna genom folkbildningsprojektet Nationalnyckeln i bokform ökas anslaget med 10 miljoner per år under perioden 2014–2016. Arbetet ska ske i fortsatt regi av Sveriges lantbruksuniversitet och organiseras av Artdatabanken.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget med 10 miljoner jämfört med regeringen 2014.

Nytt anslag: Ekorådgivare

Vänsterpartiet föreslår inrättandet av tjänster som ekorådgivare med syfte att underlätta och stimulera nyetablering av ekologiskt jordbruk.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget med 30 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

Stockholm den 30 september 2013

Jonas Sjöstedt (V)

Torbjörn Björlund (V)

Siv Holma (V)

Hans Linde (V)

Eva Olofsson (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)